אאא

ש. ראשית ישר כח על שחרגתם ממנהגכם זה שנים ארוכות, ונעתרתם לענות על שאלות שמגיעות לשולחן קופת העיר לגבי דברי רשכבה"ג מרן שליט"א שכל התורמים סכום שיש בו ממש לקופת העיר עבור חולי ישראל- לא יהיו חולים בביתם.

ת. זאת למדתי מאאמו"ר מרן שליט"א שאצלו 'קופת העיר מקלקלת את השורה', ובוודאי אם יש כאן תועלת לקופת העיר רצונו שאדבר בעניין.

ש. אלפים אלפים כבר תרמו סכום שיש בו ממש לקרן והסירותי מחלה מקרבך שעל ידי קופת העיר, באמונת חכמים נפלאה שיתקיימו דברי רשכבה"ג מרן שליט"א שלא יהיו חולים בביתם, איך אפשר להסביר את העובדה שעדיין יש ציבור גדול מאד שלא תורם לקרן זו, האם הם אינם מעוניינים בברכה מפורשת כזו היוצאת מפי גדול הדור שליט"א?

לתרומה, שמירה ומסירת שמות לחצו כאן>>

ת. משפטי ד' אמ-ת צדקו יחדיו. הקב"ה מנהל את העולם ויודע מה לתת בלבו של כל אחד ואחד, וכדוגמא באם נגזר דין על אחד שיחלה, והקב"ה רוצה שלא יעמוד לו זכות של מידה כנגד מידה, הקב"ה שם לו מניעות שלא יתרום לקרן זו מסיבות שונות ומשונות, או ששוכח או שלא מבין או שגורם שלא יהיה באפשרותו וכדו', אין אנו יודעים חשבונות שמים, אבל רואים לפעמים שיש לאנשים טמטום הלב בעניינים שונים, באופן בלתי מובן ומוסבר, ואין זה אלא מדרכי הנהגת השי"ת את העולם.

ש: ישנו סוג נוסף של אנשים, אלו המכונים בלשון העם "רציונליים" , אשר מתקשים "להשלים" עם ברכת רשכבה"ג מרן שליט"א, שכל התורם לקופת העיר סכום שיש בו ממש עבור החולים לא יהיו חולים בביתו, כי הרי ובוודאי אין משפחה שלא מצטרפת או בדרכה להצטרף, ואם כן לכאורה אפשר כבר לסגור את קופות החולים ואת בתי הקברות, כי כולם בכלל הברכה, ורואים שאינו כן. מה אתם אומרים על כך?

ת. אני לא הייתי קורא להם רציונליים, אלא אלו אנשים שדבק בהם שמץ השכלה ואפיקורסות, זו הייתה דרכם של המשכילים בכל מקום, ללגלג ולהגחיך את דברי רבותינו גדולי הדור זיע"א.

ואני אסביר: הרי בראש השנה כולנו צועקים "תפלה וצדקה מעבירין את רע הגזרה", לא כתוב 'אולי', לא כתוב 'יזכה', לא כתוב בזה שום תנאי, אלא: 'מעבירין', כך להדיא, חד וחלק. האם גם על זה הם שואלים האם לסגור את בתי החולים?

יתירה מכך, כתוב בחז"ל ובחנוני נא בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, שמי שנותן מעשר מתעשר. והלא אנחנו רואים שיש כאלו שנותנים מעשר ולא מתעשרים. שם כבר כן במפורש בלשון הבטחה ובלשון ובחנוני, ומדוע שם הם לא מלגלגים - התשובה היא פשוטה, אנשים אלו יש בהם שמץ השכלה ולא מאמינים בדברי תלמידי חכמים, ולכן מנסים ללגלג ולדחות ולבטל את דבריהם בכל דרך שהם יכולים.

לתרומה, שמירה ומסירת שמות לחצו כאן>>

ש. ובאמת מה התשובה לשאלה על ההבטחה של הקב"ה עשר בשביל שתתעשר?

ת אאמו"ר מרן שליט"א, רגיל תמיד להראות בעניין זה את דברי במשנה ברורה המפורשין בסימן קנ"ח סקל"ח לגבי דברי חז"ל שהזהיר בנטילת ידים בשפע נותנים לו מלא חפניים טיבותא, ועל זה כותב המשנה ברורה "ומי שזהיר בזה ואינו מתעשר הוא מפני שמעשיו מעכבין" וגם בענין מעשר הוא כך.

ועוד רגיל אאמו"ר מרן שליט"א לומר (כמדומה בשם מרן החזון איש, ואולי זהו הכוונה במשנה ברורה הנ"ל) שלפעמים מגיע לאדם עשירות עקב שמקפיד במעשרות וכדו', ולאחר כך מגיע לו עונש, ואם לא היה לו את ההבטחה והזכות לעשירות היה נענש בעונש אחר, ועכשיו נענש בזה שלא מקבל את העשירות המובטחת, כלומר שבאמת כביכול קבל את העשירות רק אחר כך נענש ונלקח, ואילו לא היה זכאי לעשירות לא היה נחשב זה שאינו עשיר כעונש, היה מקבל עונש אחר, ורק בגלל שמגיע לו עשירות- נחשב אי העשירות לעונש.

וגם בענין דברי אאמו"ר מרן שליט"א יש לומר כן, שיש לאדם זכות של ידה כנגד מידה שלא יחלה, ואחר כך אולי מגיע לו עונש, אז ח"ו מישהו נהיה חולה, אם לא היה לו את הזכות שלא יהיו חולים, אז יש כאן רק את העונש של המחלה עצמה, ועכשיו יש כאן עונש יותר גדול שאבד את הזכות שלא יהיו חולים, וממילא בחשבון העונשים הוא הרויח , וכבר אמר גם דודי מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א שיש שמאבדים אחר כך את הזכות, וכמו המשנה ברורה הנ"ל.

ש. ובכל אופן, פרסום הדברים גרם להתעוררות גדולה בציבור, כי שמירה כזו לא משיגים בקלות. יש שהתפלאו כיצד מקבלים ביטוח בריאות כזה שהיה אמור לעלות לכל הפחות חצי מליון ש"ח לנפש, בתרומה להצלת משפחת חולים אחת....

ת: נכון, עצם זה שאאמו"ר מרן שליט"א מורה לפרסם ברבים דבר זה, זה מעיד על חשיבות הצדקה של קופת העיר, שהולכת באמת לעניים מהוגנים, וממילא מתקיימת המידה כנגד מידה בשלימות שלא יהיו חולים בביתו.

האמת, וכפי שאתם שנכנסים ויוצאים בחדרו יודעים, שאאמו"ר מרן שליט"א אמר את זה כבר בחודש אלול תשע"ז, רק שאז עדיין לא הורה לפרסם זאת ברבים, ורק לאחר שהדבר התחיל להתפרסם, וכמה וכמה פעמים שאלו בעניין זה את אאמו"ר האם להגיד דבר זה בכנסים ובפני אנשים שאינם עדיין שומרי תורה ומצוות, והורה לחיוב, והדברים התחילו להתפרסם בלשון "הבטחה" שאאמו"ר מרן שליט"א מקפיד מאד לא להשתמש בלשון זו בשום פנים ואופן מהטעמים שנתבארו לעיל, אז נכנסו בקופת העיר לאאמו"ר מרן שליט"א וקבלו הורמנא לפרסם הדבר באופן נכון ומדוייק כפי שנאמר לקופת העיר בזמנו לתועלת הציבור.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לתרומה, שמירה ומסירת שמות לחצו כאן>>

ש: מה בעצם נקרא סכום שיש בו ממש:

ת: אאמו"ר מרן שליט"א לא נקב בסכום, רק היות שהעניין כאן הוא מידה כגד מידה, לכן ברור הוא מה שקופת העיר מבקשים סכום ממוצע של תמיכה חדשית במשפחה של חולה שהכנסותיה מועטות והוצאותיה מרובות, שהוא 3000 ש"ח, כי על ידי כך משפחת התורמים מקבלים את ההגנה של 'מידה כנגד מידה'. ודודי מרן הגר"י זילברשטיין בקש להגיד בשמו ש-1000 ש"ח למשפחה מצומצמת הוא בוודאי סכום שיש בו ממש, קשה לקבוע מסמרות בעניין, ועכ"פ בוודאי שככל שנותנים יותר צדקה יש יותר זכות בשמים.

ש. האם לפי דבריכם, יש עניין למי שיכול לתת סכום גבוה יותר כדי לקבל את השמירה?

ת. פשוט שככל שהעזרה לחולים היא יותר גדולה, כך המידה כנגד מידה גדולה יותר, ויתכן גם שהכל לפי הנותן, ובוחן כליות ולב יודע כמה האדם התאמץ לתת יותר מכפי יכולתו וממילא שומר עליו.

ש: מה המיוחד דווקא לתת לקופת העיר, הרי אפשר לתת לכל חולה באופן ישיר או בדרכים אחרות.

ת: שתי נקודות, קודם כל בקופת העיר מעבירים לחולה את כל הסכום כבר בחודש הראשון לאחר הנתינה, וממילא יש את הזכות מיד, וחוץ מזה בקופת העיר יש גבאים שאאמו"ר מרן שליט"א העיד עליהם שנאמנים כרבי חנניה בן תרדיון, וממילא יודעים שהכסף אכן מגיע למקומות הגונים ואין כאן ח"ו הכשילם בעניים שאינם מהוגנים.

ישר כח למרן שליט"א על הזמן שהקדיש לנו.

לתרומה, שמירה ומסירת שמות לחצו כאן>>