אאא

דף לג

א.      עונש עוונות 1. שנאת חנם, מריבה נפלים וקטנים מתים. 2. חלה, אין ברכה, ומארה, ואחרים אוכלים, אבל אם נותנים מתברכים. 3. ביטול תרו''מ, אין גשם, יוקר, השכר אבד ואין פרנסה, ואם נותנים מתברכין. 4. בעוון גזל, גובאי, רעב, ואכילת בשר בניהם. 5. על העוונות עינוי ועוות וקלקול דין ובטול תורה, באים חרב, דבר, ביזה, בצורת, אוכלים ולא שבעים, והלחם במשקל. 6. בעוונות שבועת שוא ושקר חלול ה' חילול שבת, חיה רעה מתרבה, בהמה כלה, בנ''א מתמעטין, והדרכים שוממין. 7. על שפיכות דמים בימ''ק חרב ושכינה מסתלקת מישראל. 8. בעוון ג''ע ע''ז ושמיטין, גולים ובאין אחרים. 9. נבלות פה, צרות רבות, גזירות מתחדשות, בחורים מתים, ויתומים ואלמנות צועקים ולא נענים.

ב.      עוון נבלות פה 1. קורעים גזר דין לטובה אפילו של שבעים שנה. 2. מעמיקין גהנום, וזהו אף לשומע.

ג.       סוגי הדרוקן 1. עונש מי שממרק עצמו לעבירה, וזהו עבה. 2. של רעב, תפוח. 4. כשפים, דק.

ד.      סימני העבירה לפי העונש 1. עבירה, הדרוקן. 2. שנאת חנם, ירקון. 3. גסות הרוח, עניות. 4. לה''ר. אסכרה.

ה.     על מה באה אסכרה 1. מעשר. 2. לשה''ר, דפה גומר. 3. בטול תורה, ונכרים נשים וקטנים שמבטלין את ישראל, ותשב''ר מפני שממושכנין.

ו.        מעשה דרשב''י 1. ר''י בר אילעאי שיבח את פעולות רומי, רבי יוסי שתק ורשב''י גינה, ושמעו ע''י יהודה בן גרים וגזרו עליו הריגה. 2. התחבא עם ר''א בנו, בתחילה בבימ''ד ואח''כ במערה, ונברא עבורם חרוב ובאר מים. 3. לאחר י''ב שני שמעו ע''י אליהו שמת הקיסר ושרפו כל היכן שראו וחזרו עוד י''ב חדש למערה. 4. אח''כ יצאו ור''א הכה ור''ש ריפא, עד שראו חביבות המצוות בזקן שהכין הדסים לשבת. 5. ר''פ בן יאיר בכה, ורשב''י אמר שבזכות זה יכל לתרץ כ''ד תירוצים על כל קושיא. 6. כמו שיעקב בא שלם ותיקן מטבע שווקים ומחרצאות, כך רשב''י תיקן ספק טומאה שהיה בטבריא ע''י שבדק היכן שקשה דש''מ אין כאן קבר. 7. העניש זקן שנמנע עמו וחזר בו, ואת יהודה בן גרים.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לג

א.    עונש על העוונות (9)

ב.    עוון נבלות פה (2)

ג.     סוגי הדרוקן (4)

ד.    סימני העבירה לפי העונש (4)

ה.    על מה באה אסכרה ומדוע (3)

ו.      מעשה דרשב"י (7)

דף לד

א.      דיני בין השמשות 1. עם חשיכה יש לומר עשרתם ערבתם הדליקו את הנר, בניחותא. 2. עירובי תחומין שרי רק מבעו''י ועירובי חצירות משתחשך. 3. אחד עירב עירובי תחומין מבעו''י ונאכל ביה''ש, ואחד עירב ביה''ש ונאכל בחשיכה, שתיהם קנו כיון דספיקא דרבנן לקולא. 4. בספק חשיכה, אין מעשרים ודאי אלא דמאי, אין מטבילין כלים ולא מדליקין נרות, אבל מערבין וטומנים את החמין.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ב.      איסור הטמנה 1. באינו מוסיף הבל אסור להטמין משחשיכה שמא ירתיח, אבל ביה''ש הקדירות רותחות. 2. במוסיף הבל אסור אף מבעו''י, שמא יטמין ברמץ ויחתה בגחלים.

ג.       הסימנים מתי ביה''ש 1. לת''ק בפני מזרח מאדימין וזהו פנים המאדימין את המזרח, ופליגי אי הוי יום או ביה''ש, ונחלקו אי ביה''ש זהו מהלך ג' רבעי מיל או ב' שלישי מיל ואיכא בינייהו א' מי''ב, ולכו''ע בהכסיף התחתון ביה''ש, והכסיף העליון לילה. 2. לר''נ מהלך חצי מיל מהשקיעה, ואפשר להניח חמה בראש הכרמל ולטבול ולהספיק. 3. לר' יוסי כהרף עין. 4. כוכב בנוני אחד, ב' ביה''ש, ג' לילה.

ד.      הנפ''מ מהו ביה''ש 1. לזב שראה ב' ימים ספק לקרבן, ויום א' ספק לטומאה. 2. העושה מלאכה בשני ביה''ש חייב ממ''נ.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לד

א.  דיני בין השמשות (4)

ב.   איסור הטמנה (2)

ג.    הסימנים מתי בין השמשות (4)

ד.   הנפ"מ מהו בין השמשות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com