אאא

דף לה

א.      ביה''ש דרבי יהודה ור' יוסי 1. לפי רבי יוסי כהנים טובלים בביה''ש דרבי יהודה, משום דקודם שלים ביה''ש דר''י. 2. הלכה כר''י לגבי שבת לחומרא, וכר' יוסי באכילת תרומה, אבל לא לטבילה משום דהוי ספיקא.

ב.      סימני זמן הדלקת נרות 1. כאשר השמש בראש דיקלי. 2. תרנגולים על הקדירות. 3. עורבים בשדה. 4. עשב שמתכופף.

ג.       שש תקיעות ע''ש 1. בראשונה מפסיקים המלאכות בשדה ונכנסין. 2. בשניה נועלים חנויות. 3. בשלישית מסלק מהאש ומטמין והדלקת הנר לר' נתן בשלישית ולר''י הנשיא ברביעית. 4. שוהה מעט ותוקע מריע ותוקע, והבבלים מריעים לבסוף. 5. לאחר מכן י''א דשרי להדליק מיד כשיעור הולכת השופר, וי''א דאסור ומצניע השופר בגג.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לה

א.    בין השמשות דרבי יהודה ורבי יוסי (2)

ב.    סימני זמן הדלקת נרות שבת (4)

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ג.     שש תקיעות בערב שבת (5)

 

דף לו

א.      טלטול שופר 1. אין מטלטלין שופר וחצוצרות, להו''א בצבור וקשיא דאיכא תינוק עני, ולמסקנא כר' נחמיה דמתיר טלטול רק לצורך. 2. מטלטלין רק שופר, כר''י. 3. מטלטלין אף חצוצרות, כר''ש דלית ליה מוקצה.

ב.      הדברים שהשתנה שמם, והנפ''מ 1. חצוצרה ושופר, נפ''מ לר''ה. 2. ערבה צפצפה, למצות לולב. 3. פתורא פתורתא, למקח וממכר. 4. הובלילא בי כסי, למחט בבית הכוסות. 5. בבל בורסיף, לגיטי נשים.

הדרן עלך פרק שני דשבת!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לו

א.    טלטול שופר וכמאן (3)

ב.    הדברים שהשתנה שמם, והנפ"מ (5)   הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com