אאא

דף נט

א.      ראוי למלאכתו הראשונה 1. בענבל למ''ד שראוי להקישו, דבעי חזי למלאכה ראשונה, וזהו רבי יוחנן. 2. בזב אומרים עמוד ונעשה מלאכתנו, ולרבי יוחנן אף בטמא מת משום דבעי מעין מלאכה ראשונה. 3. סנדל בהמה ממתכת מק"ט.

ב.      סנדל בהמה מתכת מק"ט כיון דחזי במלחמה 1. לשתות. 2. לסוך. 3. ליתנו ברגליו ולברוח, ופליגי במאוס ובכבד.

ג.       עיר זהב 1. לר''א שרי כיון דלא שלפה. 2. לרבנן פטור. 3. לר''מ חייב, דהוי משוי.

ד.      כלילא רב אסר ושמואל שרי 1. לל''ק אניסכא שזהו טס אסור, ופליגי בארוקתא מה העיקר. 2. לל''ב ארוקתא לכו''ע שרי, ופליגי באניסכא האם חוששים שמא תשלוף ותראה או לא כיון שאינו דרך אשה חשובה. וכן מייתי דלוי דרש כלילא שרי, כשבא לבבל אחרי שמת רבי אפס.

ה.     קמרא שרי 1. לל''ק דארוקתא כאבנט מלכים. 2. לל''ב אניסכא בטלית מוזהבת. 3. ע''ג חגורה פליגי אי שרי או אסור.

ו.        יצאה בטבעת שיש עליה חותם חייבת, וקשיא דחשיבא תכשיט לגבי קבלת טומאה. ומתרצינן 1. כר' נחמיה הסובר דבטבעת הלך אחר חותמה. 2. אם יש חותם הוי תכשיט דאיש. 3. מקבלת טומאה משום כלי מעשה, אבל בשבת הוי משוי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ראוי למלאכתו הראשונה (3)

ב.    מדוע סנדל מתכת מקבל טומאה (3)

ג.     דין עיר זהב (3)

ד.    המח' בכלילא (2)

ה.    סוגי קמרא ודינם (3)

ו.      הסתירה בטבעת שיש עליה חותם, והתירוצים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com