אאא

דף סא

א.      לא יצא איש 1. סנדל מסומר. 2. סנדל יחיד, ופליגי אי נותנו ברגל החבולה משום צער או ברגל הבריאה משום תענוג. 3. בתפילין אסור אף למ''ד זמן תפלין שמא יעבירנו ברה''ר, ופטור אף למ''ד שבת אינה זמן תפלין כיון דהוי דרך מלבוש. 4. קמע, בין כתב ובין של עיקרין, אף חולה שאין בו סכנה, ואף שלא יכפה, וקושרו אף ברה''ר, ושרי במומחה הגברא אף שהקמע אינו מומחה. 5. כלי מלחמה, שריון קסדא ומגפים.

ב.      סדר הלבישה 1. במנעלים נחלקו האם קודם ימין או קודם שמאל כתפילין, וקאמר דירא שמים יוצא ידי שתיהן דימין תחילה ללבישה ושמאל לקשירה, ורב כהנא לא קפיד. 2. חולץ שמאל ואח''כ ימין. 3. ברחיצה ימין ואח''כ שמאל, והראש תחילה כיון שהוא מלך על כל האיברים.

ג.       מהו קמע מומחה 1. ג' קמיעין לג' אנשים ורפאו ג''פ, אתמחי גברא וקמיע. 2. נרפא פעם אחת, אתמחי גברא ולא קמיעא. 3. תלתא קמיעי לחד גברא, קמיעא לא אתמחי, ובעי אי אתמחי גברא או דמזליה מקבל כתבא, תיקו.

ד.      האיבעיא בדיני קדושה בקמעין 1. אין מצילין מהדליקה. 2. טעונין גניזה. 3. ליכנס בביהכ''ס, מדשרי במומחה ש''מ דנכנס, ודחי של עיקרין או שיש בו סכנה, ולמסקנא שרי כיון דמרפאו. 4. בעי במחופה עור, ואין להביא ראיה מתפילין משום השי''ן דהוי הל''מ.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    במה איש אסור לצאת (5)

ב.    סדר הלבישה (3)

ג.     מהו קמע מומחה (3)

ד.    האיבעיא בדיני קדושה בקמיעין (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com