אאא

פרק שביעי כלל גדול

דף סח

א.      כמות החיובים 1. השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב רק חטאת אחת. 2. היודע עיקר שבת חייב חטאת אחת על כל שבת, שנא' שבתותי בלשון רבים ומאידך נאמר את השבת לשון יחיד. 3. היודע שהוא שבת, חייב על כל אב מלאכה.

ב.      מ''ט נכתב כלל גדול בשבת ובשביעית 1. משום עוד כלל אחר, קשיא ממעשר. 2. אבות ותולדות, וקשיא למאן דתני כלל גדול במעשר. 3. כיון שגדול העונש, כדלקמן.

ג.       גדול העונש 1. שבת משביעית דשייכא רק במחובר. 2. שביעית ממעשר דשייכא אף במאכל בהמה. 3. מעשר מפאה, שאינה בתאנה וירק.

ד.      תינוק שנשבה 1. לל''ק חייב רק אחת, אבל מי שהכיר ושכח חייב על כל שבת. 2. לל''ב תינוק שנשבה הוי כשוכח, ותרוייהו חייבים רק חטאת אחת. 3. לרבי יוחנן ור''ל תינוק שנשבה פטור לגמרי, וכמונבז.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף סח

א.    כמות החיובים ומנין (3)

ב.    מדוע נכתב כלל גדול בשבת ובשביעית (3)

ג.     גדול העונש (3)

ד.    דין תינוק שנשבה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com