אאא

דף עו

א.      שיעור המוציא תבן כמלא פי פרה עָצה כמלא פי גמל, עמיר כגרוגרת, ועשבים כמלא פי הגדי. והמקרה שנחלקו 1. לל''ק בתבן כמלא פי פרה לגמל ונחלקו האם פטור כיון שלא ראוי לגמל או דחייב משום שראוי לפרה, ולל''ב לכו''ע חייב. 2. לל''ב איירי במוציא עצה לפרה, ופליגי אי אכילה ע''י הדחק שמה אכילה או לא.

ב.      דיני צירוף 1. עלי שום ובצלים לחים כגרוגרת ויבשים כמלא פי הגדי, ומצטרפין לשיעור החמור כיון שראויים לדוגמא אבל לא מצטרפים לשיעור הקל. 2. השיעור לטומאת מדרס, בגד ג' על ג' אצבעות, שק ד', עור ה', ומפץ ו'. מצטרפין לשיעור החמור כיון שראוי לישיבה, אבל מה שלא ראוי לצירוף לא מצטרפין כלל. 3. אוכלין מצטרפין כגרוגרת, חוץ מקליפתן וגרעיניהן ועוקציהן וסובן ומורסנן. 4. הסובין והמורסן מצטרפין לשיעור חלה מפני שראוי לעניים אבל אינם מצטרפין לענין שבת, ולרבי יהודה קליפי עדשים ופולין חדשים מצטרפין.

הדרן עלך פרק כלל גדול

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    שיעורי הוצאה לבהמה, והאיבעיא (2)

ב.    דיני צירוף (4) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com