אאא

דף פו

א.      הדינים במשניות שבפרק ומנין שמעינן 1. דף פ''ב, עבודה זרה מטמאה במשא כנדה לר''ע, שנאמר תזרם כמו דוה. 2. דף פ''ג, ספינה טהורה, שנאמר דרך אניה בלב ים. 3. דף פ''ד, ערוגה ששה על ששה טפחים זורעים בתוכה חמשה זרעונים, שנאמר כי כארץ תוציא צמחה. 4. דף פ''ו, פולטת שכבת זרע ביום השלישי טמאה, שנאמר היו נכונים לשלשת ימים. 5. מרחצין את המילה ביום השלישי שחל בשבת, שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. 6. קושרים לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. 7. סיכה כשתיה ביו''כ, שנאמר ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו.

ב.      לאחר כמה זמן הפולטת שכבת זרע טהורה 1. לראב''ע ביום השלישי. 2. לרבי ישמעאל אחרי ג' ימים, ואיכא ד', ה' או ו' עונות. 3. לר''ע לעולם ה' עונות שלימות. 4. לחכמים בעינן ששה עונות שלימות, והגר''א גורס שלש.

ג.       יום הפרישה 1. לראב''ע פירשו ביום חמישי כדעת רבנן. 2. לרבי ישמעאל פירשו ביום רביעי וכדעת רבי יוסי. 3. לר''ע בד' ובהשכמה.

ד.      זמן הטבילה 1. התורה ראויה להנתן לטבולי יום, שהרי יש שטבלו בליל שבת. 2. א''א לטבול וגם לקבל את התורה בליל שבת, שנאמר לא מראש בסתר דברתי. 3. א''א שיטבלו בשבת בבוקר, משום שאז ילכו חלק לטבול וחלק לקבל תורה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     טומאת שכבת זרע 1. המח' בפירשה מהאשה, אבל בפירשה מהאיש מטמאה כל זמן שהיא לחה. 2. בעינן מה הדין ש''ז של ישראל במעי כותית, כיון דלא דאיגי במצוות, ומאידך אכלי שקצים וחביל גופייהו. 2. בעי במעי בהמה, דמכיון שאין לה פרוזדור דלמא לא מסרחת.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדינים במשניות שבפרקין, ומנין (7)

ב.    לאחר כמה זמן הפולטת שכבת זרע טהורה (4)

ג.     מתי היתה הפרישה (3)

ד.    זמן הטבילה לקחת מתן תורה (3)

ה.    טומאת שכבת זרע (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com