אאא

דף פז

א.      תאריך נתינת התורה לר' יוסי בשבעה בסיון ולחכמים בששה, ולכו''ע התורה ניתנה בשבת ומחלוקתם האם ר''ח סיון היה ביום א' או ב'. והשמועות 1. היום ומחר, לרבי יוסי משה הוסיף יום אחד מדעתו. 2. היו נכונים ליום השלישי, כנ''ל. 3. ג' סיון היה שלישי בשבוע, אתיא כרבי יוסי והיה למצות הגבלה או להודעת עונשים ושכר. 4. ששי בשבוע כרבי יוסי, והיה לחנייתן או למסען, ופליגי אם נצטוו במרה על תחומין. 5. יצ''מ ביום ה', ולרבנן עיברו את אייר. 6. הברייתא דאייר היה חסר, אתיא כרבי יוסי. 7. ט''ו אייר בשבת, לרבנן עיברו את אייר. 8. א' ניסן בשנה השניה היה ביום ראשון ש''מ דר''ח סיון היה בשבת, ודחי שעשו חדשים חסרים. 9. ר''ח ניסן היה בערב שבת, אתי כרבנן. 10. בששי לא היה פנאי, לרבי יוסי משום תורה ולחכמים טורח שבת. 11. היום השלישי להגבלה, כרבנן.

ב.      ר''ח ניסן נטל עשר עטרות, שהיה היום הראשון 1. לבריאת העולם. 2. קרבנות הנשיאים. 3. כהונה. 4. עבודת צבור. 5. ירידת האש. 6. אכילת קדשים. 7. שכינה. 8. ברכת כהנים. 9. איסור במות. 10. לחדשים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' מתי ניתנה התורה, והשמועות (11)

ב.    העטרות שנטל ר"ח ניסן (10)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com