אאא

דף צ

א.      השיעורין בהוצאה 1. עצים כדי לבשל ביצה קלה, אף שאינו עב. 2. תבלין מצטרפין כשיעור לתבל, וזהו במיני מתיקה. 3. קליפים לצביעה, לצבוע בגד קטן, ובסממנים שרויים סגי לדוגמא. 4. מי רגלים נתר ובורית קמוניא ואשלג לכיבוס בגד קטן, ולרבי הודה כדי להעביר כתם של דם נדה, ובורית להו''א זהו חול או גפרית, ולמסקנא אהלא. 5. קופת רוכלין חייב אחת. 6. ב' נימין מזנב סוס ופרה, ומקשה של חזיר אחת. 7. צורי דקל שתים ותורי דקל אחד.

ב.      שיעור זרעונין 1. לנטיעה שתים. 2. לאכילה אחת. 3. להסיק לביצה קלה. 4. לחשבון ב' או ה'. 5. במשנה זרעוני גינה פחות מכגרוגרת ולריב''ב חמישה, לפי שאין אדם טורח להוציא נימא אחת לזריעה.

ג.       הדברים ששיעורם בכל שהוא, ולמה נצרך 1. פלפלת, לריח הפה. 2. עטרן, לכאב חצי ראש. 3. בשמים, להריח. 4. ריח רע, לעשן חולים. 5. ארגמן. 6. בתולת ורד אחת. 7. מתכות, לדרבן. 8. מצניעין לגנוז מאבני המזבח, ולר''י אף משמשי ע''ז.

ד.      השיעור בחגב 1. טהור חי כל שהוא כיון שמצניעים לקטן, ומת כגרוגרת. 2. צפורת כרמים בכל שהוא אף מתה, כיון דהוי לרפואה שאוכל את חציו ולומד ואח''כ אוכל את החצי השני כדי לזכור את לימודו. 3. חגב חי טמא, לר''י חייב דאף בו הקטן משחק, ות''ק פליג להו''א שמא יאכלנו וקשיא דא''כ אף בטהור איכא בל תשקצו, ולמסקנא שמא ימות ויאכלנו ור''י לא חייש.

הדרן עלך פרק אמר רבי עקיבא

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    השיעורין בהוצאה (7)

ב.    שיעור זרעונים (5)

ג.     הדברים ששיעורם בכל שהוא, ולמה נצרך (8)

ד.    השיעור בחגב, ומ"ט (3) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com