אאא

דף קג

א.      החורש המנכש המגרד והמקרסם שיעורם בכל שהוא, והשיעור בתולש 1. לאכילה כגרוגרת. 2. לבהמה כמלא פי גדי. 3. להיסק, כביצה קלה. 4. לייפות קרקע בכל שהוא, והשאר איירי להו''א באגם ולמסקנא בקרקע חבירו.

ב.      הכותב שתי אותיות חייב בין בימינו ובין בשמאלו, והחיוב בשמאל 1. להו''א אטר. 2. למסקנא בשולט בשתי ידיו. 3. או משום רושם וכר''י.

ג.       החיוב משום כותב 1. לת''ק בשם משמעון. שנאמר מאחת מהנה. 2. רבי יהודה בשם ר''ג מחייב גם על שתי אותיות שהם אותו הדבר כגון שש. 3. לר''י דידיה חייב דווקא באותיות שהם שתי שמות כגון אב. 4. לרבי יוסי החיוב משום רושם כמו בקרשי המשכן. 5. ר''ש בעי מלאכה שמתקימת ולכן עד שיכתוב את כל המילה, ומאחת מהנה אתיא לחלק בין שגגת שבת לשגגת מלאכות.

ד.      אמאי חייב על אות מ' דשם משמעון 1. סתום שעשאו פתוח כשר, וקשיא דאסור לעשות סתומין פתוחין. 2. כמ''ד רמז לניסוך המים. 3. מקשינן דגרעיה, ודחי דשכחום וחזרו ויסדום.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     כתיבה תמה 1. האותיות שעלולות להתחלף, א''ע, ב''כ, ג''צ, ד''ר, ה''ח, ו''י, ז''נ, ט''פ. 2. כפופין פשוטין, מ''ס, סתומין פתוחין. 3. פרשה פתוחה סתומה. 4. כמו שירה. 5. שלא בדיו. 6. אזכרות בזהב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    השיעור בתלוש (4)

ב.    החיוב בכותב בשמאלו (3)

ג.     החיוב משום כותב (5)

ד.    מדוע חייב בשם משמעון על האות מ' (3)

ה.    מהי כתיבה תמה (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com