אאא

דף קט

א.      יין וחומץ במכה 1. יין שרי למי שלא מפונק, ולמפנקי אסור. 2. חומץ לכו''ע אסור. 3. בסכנה שרי, כגון גב היד והרגל שדינם כמכה של חלל.

ב.      איכא סתירה בדין רחיצה בים הגדול, ומיישבינן 1. לר''מ שרי דס''ל כל הימים כמקוה ורבי יהודה אוסר, ודחי דאשכחן שנחלקו רק לגבי טומאה ולא לגבי שבת. 2. להשתהות בים אסור, וקשיא דא''כ שרי אף במי משרה. 3. ביפין שבים שרי אפילו להשתהות וברעים אסור, ובמי משרה שרי רק בלא אשתהי.

ג.       אסור לאכול בשבת דברים שאוכלים רק לרפואה, אבל אם גם בריאים אוכלים שרי. והמאכלים 1. אזוביון עם תמרי אוכמי, מרפא תולעים שבמעים. ואזוב זהו אברתא שבמקום גמי, או מרוא חיורא, או שומשוק. 2. מותר לאכול יועזר לתולעי כבד. 3. שרי לשחות אבוברואה למים מגולין. 4. מותר לאכול טחול לשינים וכרשינים לבני מעים. 5. מותר לשתות מי צלפים בחומץ, אבל לא מי רגלים כיון דלא שתו אינשי. 6. אסור לחולה לשתות מי דקלים, וזה מעין שיוצא מבין שני דקלים ודוקר את המרה ומשלשל וי''א שזהו זיתום המצרי שמשחרר ועוצר שלשולים, אבל לבריא מותר לשתות לצמאו.

ד.      רפואת תולעי כבד 1. יועזר ותמרי חיורי. 2. לבלוע תחלי חיוורתא. 3. לאכול בשר שמן בגחלים כאשר שרוי בתענית, וי''א שישתה אח''כ חומץ. 4. סנה גרוד מלמעלה למטה ולבשלו בשכר מחוץ ביתו ולסגור נקביו ולהפנות על פשיחה דדיקלא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     רפואת מים מגולין. 1. אבוברואה. 2. לבשל ה' ורדים וחמשה כוסות שכר עד שיהיו רביעית ולשתותם. 3. רביעית חלב מעז לבנה. 4. דבש בתוך אתרוג מתוק. 5. מי רגלים בני ארבעים יום, ורפואתו: ברזינא לצרעה, רביעית לעקרב, חצי לוג למים מגולים, ולוג מעלי אפילו לכשפים, וכן אניגרון אבנגר ותירייקה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    יין וחומץ במכה (3)

ב.    יישוב הסתירה בדין רחיצה במים (3)

ג.     מאכלי רפואה שמותר לאכלם כדרך בריאים (6)

ד.    רפואת תולעי כבד (4)

ה.    רפואת מים מגולין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com