אאא

דף קטו

א.      כל כתבי הקודש מצילין מפני הדליקה ואע''פ שכתובים בכל לשון טעונים גניזה, ותרגום למ''ד נתנו לקרות מצילין, ולמ''ד לא ניתנו לקרות לרב הונא אין מצילין ולרב חסדא מצילין מפני בזיון כתבי הקודש. והשמועות 1. במתני' לר''ה אם כתובים בכל לשון אין מצילין וטעונין גניזה, ולר''ח אף מצילין וקאמר דמקק שלהם טעון גניזה. 2. תרגום מצילין, לר''ה אתי כמ''ד נתנו לקרות. 3. איכא מח' תנאים, לתנא דגיפטית אין קורין אבל מצילין, ולר' יוסי אין מצילין. 4. אם כתובים בסיקרא בעי אי מצילין, משום דהוי בלשה''ק ומאידך אינו מתקיים, ולמסקנא מצילין.

ב.      פ''ה אותיות 1. כשיש שם ה' מצילין אף בפחות מפ''ה. 2. אם יש פ''ה אותיות מצילין, משום דהויא כמו פרשת ויהי בנסוע, אבל כשאין פ''ה אותיות אין מצילין. 3. בתיבות א''צ מכונסות, ובאותיות לר''ה צריך מכונסות ולר''ח א''צ.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הצלת כתבי הקודש שכתובים תרגום, והשמועות (4)

ב.    פ"ה אותיות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com