אאא

דף קיח

א.      מספר הסעודות שחייבים לאכול בשבת, לת''ק שלש ולרבי חידקא ארבע, ופליגי דכתיב בפרשת המן ג' פעמים היום האם הלילה בכלל. והשמועות 1. נפלה דליקה בליל שבת מציל ג', לר''ח איירי שנפלה הדליקה אחר הסעודה, וכן בשחרית ובמנחה של שבת. 2. מר' יוסי מוכח דשרי לעולם שלש, תיובתא. 3. עני לא יטול מן התמחוי כשיש לו י''ד סעודות, להו''א לרבנן יאכל ביום סעודת מוצ''ש ולרב חידקא אף יאכל בלילה סעודת ע''ש, ולמסקנא אתי כר''ע שסובר עשה שבתך חול ואת תצטרך לבריות. 4. עני ששבת בעיר נותנין לו ג' סעודות, לר''ח איירי שיש עמו סעודה, ומלוים אותו עם סעודה.

ב.      השכר על השבת 1. המקיים בשבת שלש סעודות ניצל מחבלי משיח, דין גהנום, וממלחמת גוג ומגוג. 2. המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים כיעקב שנאמר בו ופרצת, ניצל משעבוד גלויות בגז''ש במתי, ומקבל משאלות לבו בגז''ש עונג. 3. המשמר שבת כהלכתו, מוחלין לו על ע''ז כאנוש שנאמר אשרי אנוש שומר שבת מחללו. 4. אם היו שומרים שבת אחרי יציאת מצרים, לא שלטה בנו אומה ולשון. 5. אם משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין, שנאמר אשר ישמרו את שבתותי והביאותים.

ג.       על מי ר' יוסי אמר יהי חלקי 1. אוכלי שלש סעודות בשבת. 2. גומרי הלל בכל יום והיינו פסוד''ז. 3. המתפללים עם דמדומי חמה. 4. מתי בחולי מעים. 5. מתי בדרך מצוה. 6. מכניסי שבת בטבריא ומוציאי שבת בצפורי. 7. מושיבי ביהמ''ד ולא המעמידים. 8. גבאי צדקה ולא עם המחלקים. 9. מי שחושדין אותו ואין בו.

ד.      רבי יוסי 1. בעל ה' בעילות ושנה ונטע חמשה ארזים בישראל: ר' ישמעאל, ר' אלעזר, ר' חלפתא, ר' אבטילס, ור' מנחם וזהו ורדימס. 2. קרא לאשתו ביתי ולשורו שדי. 3. מימיו: לא הסתכל במילה, לרבי אף לא הכניס ידו תחת אבנטו. 4. לא ראו קורות ביתו אימרי חלוקו. 5. לא עבר על דברי חבריו, כגון לעלות לדוכן. 6. לא אמר דבר וחזר לאחוריו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     תיתי לי 1. רב נחמן, שלש סעודות בשבת. 2. רב יהודה עיון תפילה. 3. ר''ה ברב יהושע, ד' אמות בגילוי הראש. 4. רב ששת, תפילין. 5. רב נחמן, ציצית. 6. רבה בציצית, ופעם נפסק החוט ועמד במקומו עד שתלאו. 7. אביי, עשה יו''ט לצורבא מרבנן שעשה סיום. 8. רבא, היפך בזכות צורבא מרבנן, ומר בר רב אשי פסל עצמו מלדון ת''ח.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' כמה סעודות אוכל בשבת ומנין, והשמועות (4)

ב.    השכר על השבת (5)

ג.     על מי אמר רבי יוסי יהי חלקי (9)

ד.    המעשים ברבי יוסי (5)

ה.    האמוראים שאמרו תיתי לי (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com