אאא

דף קכב

א.      טלטול כלים ודלתות 1. כלים שנתפרקו בחול חשיבי מוכנין, וכ''ש נתפרקו בשבת דמוכנין אגב אביהם. 2. דלת של לול אין נוטלין ולא מחזירין, משום דמחובר בקרקע איכא בנין וסתירה. 3. דלת שידה אמרינן דנוטלין אבל לא מחזירין, ומקשינן אי יש בנין בכלים ה''נ סתירה. לאביי יש בנין ואיירי בניטלו, ולרבא לעולם אין בנין בכלים אלא גזירה שמא יתקע.

ב.      שרי ליטול לצורך גופו 1. קרדום לדבילה. 2. מגירה לגבינה. 3. מגריפה לגרוגרות. 4. רחת ומלגז לתת לקטן. 5. כוש לתחוב, לכו''ע בפגה שמקצתה מגולה, ופליגי במכוסה לגמרי. 6. מחט של יד ליטול קוץ. 7. מחט של סקאין לפתוח בה דלת.

ג.       נוטל קורנס לאגוזין, ומפרשינן באיזה קורנס איירי 1. לרב יהודה של אגוזין, וקשיא מרחת ומלגז. 2. לרבה של נפחין, דקסבר דשרי כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, מלבד מוקצה מחמת חסרון כיס. 3. לר''ח בר אבא של זהבים. 4. לרב שמן בר אבא גם של בשמים ואפילו דקפיד עליהו שרי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    טלטול כלים ודלתות (3)

ב.    שרי ליטול לצורך גופו (7)

ג.     איזה קורנס שרי ליטול לאגוזים (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com