אאא

דף קכה

א.      שברי תנור ישן לר''מ ניטלין בחצר ולרבי יהודה אין ניטלין, ומפרשינן במאי פליגי 1. להו''א לטעמייהו כשאין עושין מעין מלאכתן, ודחי א''כ יחלקו בשאר שברי כלים. 2. בתנור שנתנו על פי הבור עם אבן והיסק ראשון נעשה מלמטן דר''י מטהר דלא קרינן ביה יותץ כיון שאינו מחוסר נתיצה, ודחי א''כ שיחלקו בתנור עצמו אי הוי כלי. 3. לעולם פליגי בתנור שנשבר אך עדיין עושה מעשה טפקא לרעפים, דלר''מ חשיב שעושה מעין מלאכתן, ולר''י לא נחשב מכיון דהשתנה בכך שהסיקו מבפנים ומעומד.

ב.      מותר למלאות בקרויה אם האבן שבתוכה אינה נופלת, ומייתי מאבן שע''פ החבית שצריך להטות ומוקמינן בשוכח 1. לרבה אם היה מניח אסור משום בסיס, ואבן שבקרויה דשרי איירי בהידקה. 2. לרב יוסף מניח שרי כיון דנעשה כיסוי, ואבן שבקרויה אם לא הידקה אסור כיון דמבטלה.

ג.       זמורה קשורה בטפיח ממלאין בה, כמאן אתי 1. כרבנן שמצריכים לקשור בחריות של דקל שגדרם לעצים ונמלך עליהם לישיבה. 2. אף כרשב''ג דסגי במחשבה מיהו הכא במחוברת. 3. בתלושה וגזרינן שמא יקטום.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בשברי תנור ישן, ובמאי פליגי (3)

ב.    החילוק בין אבן שבקרויה לבין אבן שע"פ החבית (2)

ג.     זמורה קשורה בטפיח, כמאן אתי (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com