אאא

דף קכח

א.      הטלטול 1. חבילי קש עצים וזרדים, לת''ק שרי דווקא בהתקינן לבהמה אבל לא לעצים, ולרשב''ג שרי אם ניטל בידו אחת. 2. וכן חבילי אזוב וקורנית, אם הכניסן למאכל בהמה מסתפק בשבת, וקוטם ביד אבל לא בכלי, ור''י שרי למלוט בידו ולחכמים דווקא מעט שרי, וכן בשאר מיני תבלין. 3. בשר מליח שרי לטלטלו, ובשר תפל לר''ש שרי ולרבי יהודה אסור, ואם חזי לאומצא שרי. 4. דג מליח שרי, ותפל אסור. 5. שרי לטלטל עצמות כיון שראויים לכלב. 6. בשר מסריח ראוי לחיה. 7. מים מגולין ראויים לחתול, ולרשב''ג אסור להשהותן מפני הסכנה.

ב.      צורך בעלי חיים 1. כופין סל לפני אפרוחין כדי שיעלו וירדו. 2. בהמה שנפלה לבור, אם אפשר עושה לה פרנסה במקומה, ואם אי אפשר שרי ליתן תחתיה כרים וכסתות מכיון שצער בע''ח דאורייתא וביטול כלי מהיכנו הוי דרבנן. 3. מדדין בהמה חיה ועוף בחצר, ותרנוגלת רק דוחין כיון שקופצת ומטלטלה. 4. אין מיילדין בהמה ביו''ט, אבל מסעדין. 5. עושים ביו''ט שבהמה טהורה תרחם על ולדה, ע''י שנותן ברחמה בול של מלח, ומזלפין מי שליא ע''ג הולד, ובטמאה שריחקה לא מהני.

ג.       מהו מסעדין את הולד 1. אוחז את הולד שלא יפול. 2. דוחק בבשר שיצא. 3. נופח בחוטמו. 4. נותן דד לתוך פיו.

ד.      חילול שבת שהתירו ביולדת 1. הדלקת נר אף שהיולדת סומא. 2. הבאת שמן ביד בשיער או בכלי. 3. לעשות עבורה מדורה לחממה, ואפילו בקיץ.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני טלטול בשבת (7)

ב.    צרכי בעלי חיים (5)

ג.     מהו מסעדין את הולד (4)

ד.    חילול שבת שהתירו ביולדת (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com