אאא

דף קלא

א.      מנין לר''א דמכשירין דוחים שבת, ומדוע א''א ללמוד לאחריני 1. עומר, דילפינן בחריש ובקציר של רשות תשבות. 2. שתי הלחם בגז''ש הבאה מעומר, וא''א ללמוד מהם משום דהוו צורך גבוה. 3. לולב שנאמר ביום הראשון, וטעון ד' מינים. 4. סוכה, בגז''ש שבעת ימים מלולב, ונוהגת בלילות כבימים. 5. מצה, בגז''ש ט''ו מסוכה, ונוהגת בנשים כבאנשים. 6. שופר מיום תרועה, וא''א ללמוד מכיון דר''ה מכנסת זכרון של ישראל לאביהם שבשמים ותקיעת יובל משחררת עבדים. 7. מילה שנאמר וביום השמיני, ונכרתו עליה י''ג בריתות. 8. מכשירי ציצית ומזוזה לא דחו שבת, להו''א מכיון דאין קבוע זמן, ולמסקנא משום שבידו להפקירן.

ב.      דחיית שבת במילה לרבנן 1. לעולא לרבנן הלכה למשה מסיני, ודחי א''כ איך אפשר ללמוד ממנה לפיקוח נפש דדחי שבת. 2. לר"נ בר יצחק בגז''ש אות ברית דורות. 3. לרבי יוחנן ביום ואפי' בשבת. 4. לרב אחא בר יעקב משמיני, ודחי דאיצטריך למעט יום שביעי ותשיעי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מנין דמכשירי מילה דוחין שבת לר"א, ולאחריני (8)

ב.    דחיית שבת במילה לרבנן (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com