אאא

דף קמ

א.      אופן הכנת המאכלים בשבת 1. במשמרת, נותנים מים ע''ג שמרים, ושרי לסנן יין ומים צלולין, ובין הגיתות מותר לסנן אף שיש שמרים. 2. שרי לסנן יין בסודרין ובלבד שלא יעשה גומא, ובכפיפה שלא יגביה טפח. 3. נותנים ביצה במסננת חרדל, כיון דעשויה לגוון. 4. שרי לעשות ינומלין וזהו יין דבש ופלפלין, ואסור להכין אלונטית וזהו יין ישן מים ואפרסמון שעושים ע''מ להתקרר. 5. שריית חלתית בפושרין אסור משום עובדין דחול, ובצונן פליגי ולוקחים ליוקרא דליבא, וחולה שהתחיל מותר לו להמשיך לשרות, ולשתות מותר לכל אדם. 6. אין שורין כרשינין ולא שפין אבל נותן לתוך הכלכלה, וכן אין כוברים תבן בכברה אבל שרי להעביר לאבוס ע"י כברה.

ב.      חרדל שלש מע''ש, המיחוי למחר 1. לרב בכלי. 2. לשמואל ביד. 3. לרבי אלעזר תרוייהו אסור. 4. לרבי יוחנן הכל שרי וכן הלכה, ומערב בנחת בחרדל שחלים ושום. 5. רבא בר שבא ערבב בשינוי.

ג.       תקון בגדים 1. כסכוס בגד צמר אסור, דמיחזי כאולודי חיורא. 2. בעי בכסכוס בגד פשתן האם שרי כיון דמתכון לרכוכי, ופשט דשרי. 3. בגד שתלוי ע''ג קנה מותר לנטלו מן הקנה, ואם יש על הקנה תורת כלי שרי אף לשלפו מהבגד.

ד.      דברי רב חסדא בדרך ארץ 1. אגודת ירק מטלטלין אם ראוי למאכל בהמה. 2. יש לקנות ארוך בקניית אגודות ירק וקנים. 3. לא אכל ירק, בעניותו משום דגריר ולא בעשירותו משום שעדיף להכניס בשר. 4. אין לתת לבצוע למי שאין לו הרבה, ויבצע ברווח אחרי שירגיש שיש לו די צרכו. 5. האוכל לחם חטים במקום פת שעורים הוי בל תשחית, ודחי דבל תשחית דגופא עדיף. 6. הוראות לבנותיו בצניעות, באכילת לחם ירק תמרים שכר, בית הכסא, דפיקות בדלת, ועם בעליהן.

ה.     דברי רב חסדא לת''ח 1. אפשר לקחת מיא דחריצי במקום שמן. 2. בצואר יש ג' מיני בשר. 3. כדאי לקנות חלוק פשתן מנהר אבא. 4. אין לישב על מחצלת חדשה שמכלה את הבגד. 5. לא ישלח בגדיו לפונדקית לכבס.

ו.        לרבי דוסא גורפין מלפני שור פטם ומסלקין מפני הרעי, ורבנן בתרוייהו אסרי. ופליגי 1. להו''א באבוס של קרקע אבל בשל כלי לכו''ע שרי. 2. למסקנא בקרקע לכו''ע אסור משום אשוויי גומות, ופליגי באבוס של כלי.

ז.       נוטלין מחמור לשור, ומהו פיו יפה 1. פיו של חמור יפה שאין לו רירי. 2. פרה פיה יפה דדייקא ואכלה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף קמ

א.    אופן הכנת המאפלים בשבת (6)

ב.    סדר המיחוי בחרדל שלש מע"ש (5)

ג.     תיקון בגדים בשבת (3)

ד.    דברי רב חסדא בדרך ארץ (6)

ה.    הנחיות רב חסדא לתלמיד חכם (5)

ו.      המחלוקת בגריפת אבוס, והמקרה שנחלקו (2)

ז.     מהו בעל חי שפיו יפה (2)

 

דף קמא

א.      הקש שע''ג המיטה אין לנענעו בידו אלא בגופו 1. ש''מ טלטול מן הצד שרי. 2. ר''נ אסר בפוגלא מלמטה למעלה, ומקשינן ממתני'.

ב.      מי ששחה בנהר 1. יתנגב לפני שיוצא כיון דמטלטל הטיפות בכרמלית. 2. לרדת לנהר שרי, דכחו בכרמלית לא גזרו.

ג.       קינוח טיט שבמנעל 1. לאביי בקרקע ולא בכותל, דמחזי כבונה. 2. לרבא בכותל ולא בקרקע, משום אשוויי גומות. 3. למר בריה דרבינא תרוייהו אסור, אלא מקנח בקורה. 4. לרב פפא תרוייהו שרי.

ד.      הגזירות דרבא 1. טיט שע''ג מנעלו אין לקנח בקרקע שמא יבוא להשוות גומות. 2. אין להשתמש בפתח המבוי, שמא יפול לו חפץ לרה''ר ויכניסנו לרה''י. 3. אין לצדד גיגית שמא ישווה גומות. 4. אין להדק מוך בפי הפך שמא יבא לידי סחיטה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     דיני מנעל 1. טיט ע''ג הבגד מכסכס בצפורן מבפנים, ובמנעל מכסכס בגב סכין. 2. פליגי במנעל חדש אי שרי לגררו. 3. מותר לסוך רגלו בשמן ולהכניסה למנעל לצחצחו, ואסור להו''א לעבדו ולמסקנא אף בשיעור לעבדו, וכדאשכחן בעור שלוקה. 4. שרי לשמוט מנעל, לרבנן דחשיב שנגמרה מלאכתו או ברפוי.

ו.        יציאה במנעל 1. בגדול ממידתו, בנעל אסור ובחלוק שרי. 2. מרופט, לאשה אסור. 3. חדש אסור לאשה אם לא יצאה בו מבעוד יום.

הדרן עלך פרק תולין

 

שאלות לחזרה ושינון

דף קמא

א.    מה שמעינן מהא דמטלטלינן קש שע"ג המיטה (2)

ב.    דין השוחה בנהר (2)

ג.     קינוח טיט במנעל (3)

ד.    הגזירות במנעל (4)

ה.    יציאה במנעל (3) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com