אאא

דף קמה

א.      מחליק בענבים נחלקו האם הוכשר, ופלוגתייהו 1. במשקה הבא לאוכל אי הוי כאוכל, ונפ''מ האם מותר לסחוט אשכול ולחלוב עז לתוך קדירה עם אוכל. 2. לכו''ע משקה הבא לאוכל לאו כאוכל, ופליגי במשקה שהולך לאיבוד אי הוי משקה, וכפלוגתא אם הוכשר במפצע זיתים לידע אם הגיעו למסוק. 3. במשקה העומד לצחצחו אי מכשיר.

ב.      סחיטת כבשים ושלקות 1. לרב, כבשים לגופן מותר למימיהן פטור, ושלקות בכל גוונא שרי. 2. לשמואל כבשים ושלקות לגופן מותר ולמימיהן פטור. 3. לרבי יוחנן בין כבשים ובין שלקות לגופן מותר ולמימיהן חייב חטאת.

ג.       סחיטה לתוך קדירה או קערה 1. אשכול לקדירה שרי ולקערה אסור. 2. דג לצירו שרי אף לקערה. 3. חיוב חטאת מדאורייתא איכא רק על סחיטת זיתים וענבים.

ד.      חיוב בישול 1. כל שבא בחמין מע''ש שורין בשבת, כגון תרנגולתא דרבי אבא. 2. כל שלא בא בחמין בע''ש מדיחין בחמין בשבת. 3. מליח הישן וקולייס האיספנין אם הדיח חייב כיון דזהו גמר מלאכתן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     הטעמים מפני מה יש בבבל, לפי התלמידים ותשובת רבי יוחנן 1. עופות בבבל שמנים, בעזה נמי, או כיון שלא גלו ובא''י נ''ב שנה לא עבד איש, וכולם חזרו מלבד קוליס האיספנין. 2. מועדים שמחים, כיון שהם עניים או שאינם בגזירת והשבַּתי חגה. 3. ת''ח מצוינים, שאינם בני תורה, או מכיון שאינם במקומן. 4. הגוים מזוהמין, אוכלים שקצים, או שלא היו בהר סיני שעמ''י נטהרו בסיני מזוהמת הנחש שבחוה והגרים מזלייהו היה, וי''א דכבר מהשבטים פסקה זוהמא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    פליגי האם המחליק בענבים הוכשר, והמח' (3)

ב.    סחיטת כבשים ושלקות (3)

ג.     סחיטה לתוך קדירה או קערה (3)

ד.    חיוב בישול (3)

ה.    הטעמים מפני מה יש בבבל, ותשובת רבי יוחנן (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com