אאא

דף קנא

א.      כללא דאבא שאול כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני בחשיכתו אהיכא קאי 1. על הרישא דאין מחשיכין לשכור פועלים, קשיא דהו''ל למימר כל שאיני זכאי. 2. אסיפא אבל מחשיך לשמור, קשיא דהו''ל למימר כל שאיני זכאי בחשיכתו. 3. למסקנא קאי אהא דשרי לומר לחבירו שמור פירותי שבתחומך ואשמור פירותיך שבתחומי. 4. זה הכלל, לאתויי דשרי לקרוא לבהמה שתבא.

ב.      צרכי מת בשבת 1. מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ומת, ומותר לומר מהיכן להביא, ופליגי אם מותר להזכיר סכום מקח. 2. נכרי שהביא חלילין, בשבת יש להמתין בכדי שיבאו ממקום קרוב, לרב מקום קרוב ממש ולשמואל מספק חיישינן שמא באו ממקום קרוב. 3. חפרו קבר לישראל לא יקבר עולמית, אא''כ מוכח שנעשה עבור גוי. 4. עושין כל צרכי המת, דשרי להניח על כריסו כלי מיקר. 5. מותר לסוך מת ולא מיחלף בקרקע, ובלבד שלא יזיז בו אבר. 6. שומטין את הכר מתחתיו ומטילין אותו על החול. 7. קושרין את הלחי רק בכדי שלא יוסיף, וכן בקורה שנשברה. 8. עיצום עיני המת אסור, ובגוסס ה''ז שופך דמים, וניתן לעשות שיתעצמו מאליהן.

ג.       מעלת מעשי האדם 1. על תינוק חי מחללין את השבת ולא על דוד המלך לאחר שמת, שכאשר אדם מת נעשה חפשי מן המצוות שנאמר במתים חפשי. 2. תינוק חי א''צ שמירה מעכברים אבל עוג מלך הבשן מת צריך שמירה, דיש אימה מאדם ובתנאי שאינו דומה כבהמה. 3. עַשֵֹה כל זמן שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך, וזהו לפני הזקנה או ימות המשיח. 4. על האדם לבקש רחמים שינצל מעניות כיון שגלגל חוזר בעולם, ומי שמרחם על הבריות ירחמו עליו מן השמים, ות''ח אינו בא לידי לחזר על הפתחים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    כללא דכל שאני זכאי באמירתו, אהיכא קאי (4)

ב.    צרכי מת בשבת (8)

ג.     מעלת מעשי האדם (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com