אאא

דף קנו

א.      גיבול בקמח ומים 1. החיוב לרבי יוסי ברבי יהודה רק אם גיבל ולרבי כבר בנתינת המים, ואין גובלין לתרנגולין אתי כר''י בר''י, או אף כרבי ומשום דמורסן לאו בר גיבול. 2. גיבול קלי שרי לר''י בר''י בשנוי ומעט, ורכה שרי אם נותן קודם את השתית. 3. שינוי בגיבול, לנער שתי וערב או מעביר מכלי לכלי.

ב.      למ''ד מזל יום גורם 1. בראשון כולו טוב או רע, שנבראו בו האור והחושך. 2. בשני רגזן, שנחלקו בו המים. 3. בשלישי עשיר וזנאי, כיון שנבראו העשבים. 4. ברביעי חכים ונהיר, כיון שנתלו בו המאורות. 5. בחמישי גומל חסדים, שנבראו בו דגים ועופות. 6. בששי חזרן במצוות. 7. בשבת קדישא רבא, וימות בשבת כיון שחיללו עליו שבת.

ג.       למ''ד מזל שעה גורם 1. הנולד במזל חמה, נאה ואוכל משלו וסודותיו גלויים. 2. נוגה, עשיר וזנאי, כיון שנולד בו האש. 3. כוכב, נהיר וחכים, שהוא סופר החמה. 4. לבנה, סביל מרעין, בונה וסותר ואוכל ואינו שלו ויצליח לגנוב. 5. שבתאי, מחשבותיו בטלין ומה שחושבים עליו. 6. צדק, צדקן במצוות. 7. מאדים, שופך דם.

ד.      לרבי חנינא יש מזל לישראל ולרבי יוחנן אין, ומייתי 1. כי יחתו הגויים מהמה, אבל לא ישראל. 2. ה' הוציא את אברהם אבינו מאצטגנינות שלו ונתנו מעל הכוכבים, והעביר את כוכב צדק. 3. אבלט ראה יהודי שנגזר עליו למות, ובגלל שויתר על לחמו עבור חבירו ניצל והרג את הנחש בקרדומו. 4. בת עקיבא היתה צריכה למות ביום נישואיה ונתנה את מנתה לעני והרגה את הנחש במכבנתא בעינו. 5. ר"נ בר יצחק היה צריך להיות גנב ואימו כיסתה את ראשו כדי שיהיה לו יראת שמים, ופעם נפלה כיפתו ואז עלה על דקל ופסק אשכול תמרים בשיניו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    גיבול בקמח ומים (3)

ב.    המזל למ"ד מזל יום גורם (7)

ג.     המזל למ"ד מזל שעה גורם (7)

ד.    המחלוקת האם יש מזל לישראל, והמקרים (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com