אאא

דף ז

*מבוי מפולש לרה"י. *נפרצה חצר.

א.     דיני מבוי המפולש לרה"י 1. רה"ר מכאן ובקעה מכאן, עושה צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן. 2. מבוי שכלה לרחבה א"צ כלום בצד זה, להו"א אתי רק כשמואל, ולמסקנא רב מודה בעירבו שלא אוסרים. 3. לרב מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו לרה"ר חצר מותרת ומבוי אסור, ואיירי בלא עירבו. ולהו"א פליגי בשלא עירבו בנראה מבחוץ ושוה מבפנים, ובעירבו בכלה לצידי רחבה. 4. מבוי שכלה לאמצע רחבה זה כנגד זה, רב יוסף שרי ורבה אוסר. 5. מבוי שכלה לאמצע רחבה זה שלא כנגד זה שרי, ורחבה דיחיד אסורה כיון דזימנין מימליך ובונה בתים ואז יכלה לצידי רחבה. 6. מבוי שצידו אחד כלה לאשפה של יחיד חיישינן שמא תנטל, ובאשפה של רבים לא חיישינן לפיכך שרי לזרוק אליה מחלון שעל גבה. 7. מבוי שצידו אחד כלה לים הויא מחיצה אבל רבי חשש שמא יעלה הים שרטון לפיכך לא אמר בה היתר, וחכמים לל"ק אסרו ולל"ב שרו, ולהלכה צריך מחיצה לפיכך מרימר נתן בסורא מחצלאות כלפי הים. 8. מבוי העשוי כנדל, לאביי עושה צורת הפתח לגדול והשאר מותרים בלחי וקורה, ולרבא עושה במבואות הקטנים צורת הפתח כלפי המבוי ולחי או קורה שכלפי רה"ר.

ב.     מאי קמ"ל רב דמבוי שנפרץ לחצר ונפרצה חצר כנגדו חצר מותרת ומבוי אסור 1. ממתני' דחצר קטנה שנפרצה לגדולה מותרת הגדולה, לא ידעינן שאם דרסי בה רבים שרי. 2. חצר שרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו רה"ר לטומאה ורה"י לשבת, לא שמעינן דשרי בזה כנגד זה. 3. לרבה דאמר דזה כנגד זה דינו כמפולש בעינן תרתי, אתי למימר דאסור בין דלזרוק לשם ובין לטלטל בתוכו.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

Ï דף ז- ח

א.    דיני מבוי המפולש לרה"י (8)

ב.    מבוי שנפרצה חצר כנגדו, הדין ומאי קמ"ל (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com