אאא

דף יא

*צוה"פ בפרוץ מרובה, בכלאים ושבת.

א.     צורת הפתח לרוחב מהניא, לגובה פלוגתא, והשמועות בדין צוה"פ בפרוץ מרובה על העומד 1. להו"א אינה מתרת וכמו דטפי מעשר אמות האוסר בחצר ואינו ניתר בצוה"פ ה"נ פרוץ מרובה, ודחי מפסי ביראות שבהם יותר מעשר אמות אסור אליבא דר"מ משא"כ פרוץ מרובה על העומד דהותר לכו"ע. 2. דפנות שריבה בהן פתחים וחלונות בעינן עומד מרובה על הפרוץ, ודחי דזהו בפתחי שימאי שאין להם שקפי או תקרה.

ב.     צורת הפתח לענין כלאים 1. אדם נעץ ארבע קונדיסין בארבעת פינות שדהו ונתן עליהן קורה וחכמים התירו לו לענין כלאים, ולענין שבת לר"ל ג"כ התירו ולרבי יוחנן אסור. ופלוגתייהו להו"א על גבן וביותר מעשר אמות, ולמסקנא מן הצד ובעשר אמות. 2. מקשינן סתירה דלר"ל התירו רק לענין כלאים ולרבי יוחנן לענין שבת אסור, ומתרצינן דהתם ר"ל קאמר בשם רבו, ומה שרבי יוחנן אוסר בכלאים להו"א מן הצד ולמסקנא ביותר מעשר אמות. 3. רבי יוחנן בן נורי התיר צוה"פ בכלאים רק עד עשר אמות, ואמרינן דאיירי מן הצד כיון שמלמעלה מהני אף ביותר מעשר אמות כדאשכחן בברייתא דקנים הדוקרנין.

ג.      דיני צורת הפתח בשבת 1. מן הצד אינה כלום. 2. צריך שתהא בריאה להעמיד בה דלת, ואפילו של קשין. 3. צריכה היכר עבור ציר. 4. הקנים למעלה, לפי רב ששת צריכים ליגע ולרב נחמן א"צ, ומייתי מעשה שרב ששת שלח את שמשו שיסתור צוה"פ בבי ריש גלותא שעשו כר"ז, ואח"כ מייתי ראיה לר"נ מהמחלוקת האם חוקקין להשלים לגבי חיוב מזוזה בכיפה וש"מ דאין צריכין ליגע.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    השמועות בצוה"פ בפרוץ מרובה על העומד (2)

ב.    דיני צורת הפתח בכלאים (3)

ג.     דיני צורת הפתח בשבת (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com