אאא

דף כא

*היתר פסין. *ד"ת וסופרין.

א.     ההיתר בפסי ביראות 1. פסי ביראות הותרו רק לבהמת עולי רגלים אבל אדם מטפס ועולה ברחבים מותר להוציא גם עבור אדם. 2. הותר דווקא במים חיים, דבעינן ראויים לאדם. 3. צריך ליתן לפני הבהמה שתשתה מאליה, וזהו באיבוס רה"י שעומד ברה"ר וראשו נכנס לבין הפסין. 4. אין פסי ביראות בחו"ל כיון דלא שכיחי מתיבתא וי"א אף בבבל משום דשכיחי מיא, ואין בורגנין בבבל כיון שמצויים שטפונות וי"א אף בחו"ל משום דשכיחי גנבי.

ב.     מעלת דברי תורה ודברי סופרים 1. גודל התורה, דוד אמר רחבה מצותך מאד, איוב אמר ארוכה מארץ מדה, יחזקאל אמר שכתובה פנים ואחור, וזכריה פירשה שהיא מגילה כפולה עשר על עשר על עשרים אמות ואם תפשוט את הקיפול ותכפל לשני הצדדים נמצא ארבעים אמה על עשרים. והעולם נעשה בזרת שהיא חצי אמה, נמצא שהעולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה. 2. שני דודאי תאנים, הטובות הם הצדיקים והרעות אלו הרשעים ועתידים שיתנו ריח. 3. הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל ועל פתחינו אלו בנות ישראל שמגידות או אוגדות פתחיהן לבעליהן, חדשים גם ישנים שעמ"י גזרו על עצמם וקיימו יותר ממה שה' גזר. 4. חדשים גם ישנים, להו"א מצוות קלות וחמורות, ולמסקנא דברי תורה ודברי סופרים. 5. יותר מהמה בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שיש בהן עשה ול"ת, מכיון שהעובר על דברי סופרים חייב מיתה, וכמו המעשה בר"ע ששמר את המים ליטול את ידיו. 6. להג הרבה יגיעת בשר, הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, או כל ההוגה בד"ת טועם טעם בשר. 7. כאשר שלמה תיקן עירובין ונט"י יצאה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, ושלמה דרש על כל דבר תורה שלשת אלפי משלים ועל דברי סופרים אלף וחמש טעמים, ועשה את התורה ככפיפה שיש לה אזנים. 8. לכה דודי נצא השדה אלו ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הדחק, נלינה בכפרים שנראה את בני עשיו הכופרים בה' מרוב טובה, נשכימה לכרמים אלו ביכ"נ, נראה אם פרחה הגפן אלו בעלי מקרא משנה וגמרא ושם אראך כבודי. 9. קווצותיו תלתלים שיש לדרוש על כל קוץ תילי תילים של הלכות, שחורות כעורב וזה במי שמשכים ומעריב עליהם, או שמשחיר פניו עליהם, או שמשים עצמו אכזרי כעורב על בניו ובני ביתו. 10. ומשלם לשונאיו אל פניו לאבידו כביכול כנושא משוי, ולא יאחר לשונאו אבל לצדיקים ה' מאחר את שכרם שרק היום ניתן לעשות מצוות בעוה"ז ולמחר לקבל שכרם לעוה"ב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ההיתר בפסי ביראות (4)

ב.    מעלות דברי תורה ודברי סופרים (10)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com