אאא

דף כב

*רוחב הבור. *בקיעת רבים ובתל.

א.     לרבי יהודה בית סאתים מותר בפסין, ולר"ש בן אלעזר מותר בבור בית סאתים על בית סאתים, ופלוגתייהו 1. להו"א לר"י בית סאתים בבור ופסין כיון שאדם נותן עיניו במחיצתו ולרשב"א בור בלא פסין דאדם נותן עיניו בבורו. 2. למסקנא לכו"ע אמרינן בור בלא פסין, ור"י מתיר אף בארוך וצר ורשב"א מצריך דווקא מרובע.

ב.     דרך רה"ר שעוברת בפסין לר"י יסלקנה לצדדין דאתו רבים ומבטלי מחיצתא ולחכמים א"צ משום דיש כח למחיצות, ומקשינן סתירה דלר"י ניתן לערב שני בתים משני צידי רה"ר אף שרבים בוקעין ולחכמים א"א. ומתרצינן 1. לר"י התם איכא שתי מחיצות מעלייתא משא"כ בפסין. 2. לרבנן הכא יש שם ארבע מחיצות, משא"כ הכא.

ג.      תל שמגביה עשרה טפחים בתוך אורך של ארבע אמות ורבים בוקעין בו אמרינן דאליבא דרבי יהודה הוי רה"ר ואפילו עשויה כמעלות בית מרון דאתו רבים ומבטלי מחיצתא. והשמועות 1. חצר שרבים נכנסין לה בפתח זה ויוצאים בצדה השני רה"ר לטומאה ורה"י לשבת, ודחינן דאתי כרבנן וקמ"ל דהוי רה"ר לטומאה. 2. מבואות המפולשין לבורות, כנ"ל. 3. שבילי בית גלגול הוו רה"י לשבת, אמרינן דיהושע היה אוהב ישראל ותקן דרכים מרווחות ומסרן לרבים ומה שלא ניחא תשמשתיה מסרן ליחיד, וכן אמרינן שמעלות ומורדות שבא"י אין חייבין עליהם משום רה"ר כיון שלא דומים לדגלי מדבר שהיו בארץ חלקה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בפסין בבית סאתים, ובמאי פליגי (2)

ב.    הסתירה לחכמים ורבי יהודה בעירוב דרך רה"ר, והתי' (2)

ג.     השמועות באתי רבים ומבטלי מחיצתא (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com