אאא

דף כו

*בוסתנא דר"ג. *ביטול רשות. הדרן!

א.     נחלקו האם אפשר לתקן את הבוסתנא דריש גלותא שהיתה יותר מב"ס ע"י שיעשה שם בית לשומר, ומייתי 1. עיר חדשה שישבה ולבסוף הוקפה מודדין מישיבתה, ואם קודם הוקפה מודדין מחומתה, וה"נ הפרדס קודם נתיישב קודם לכן. 2. מחיצות אדרכלין אינם מחיצה כיון שנעשים לצניעותא וה"נ השומירה שרצה לעשותה. 3. רבה עירב את מחוזא שכונות שכונות משום פירא דבי תורי, דמכיון שהם מחיצה העשויה לנחת לא שמה מחיצה, וקרי עלייהו ריש גלותא חכמים המה להרע.

ב.     אחד מאנשי החצר ששכח ולא עירב וביטל לחבירו רשות חצירו לר"א מהני ולרבנן לא, ופלוגתייהו 1. נחלקו במבטל רשות חצירו האם ביטל את רשות ביתו. 2. חמשה ששרויין בחצר אחת ואחד שכח ולא עירב, לרבנן צריך לבטל לכל אחד ולר"א סגי בביטול אחד. 3. בעי אליבא דר"א במקרה שאמר שלא מבטל את רשות ביתו, האם קסבר במבטל רשות חצירו דבסתמא ביטל גם רשות ביתו או דקסבר ששייך שיהיה בית בלא חצר ולכן לא קאמר כלום. 4. בעי אליבא דרבנן אם אמר שמבטל רשות ביתו, האם רק בסתמא לא ביטל או דסברי שאדם אינו עשוי להסתלק לגמרי גם מביתו וגם מחצירו, ופשט בתרוייהו דאזלינן בתר גילוי דעתו.

הדרן עלך פרק שני דעירובין!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בתקנת בוסתנא דריש גלותא בעשיית בית לשומר והשמועות (3)

ב.    המח' בביטול רשות ע"י מי ששכח, ובמאי פליגי (4)הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com