אאא

פרק שלישי- בכל מערבין

דף כז

*כללות וחוץ. *לקנות ממע"ש והבלעה.

א.     בכל מערבין חוץ ממים ומלח וכן לענין לקנות בכסף מעשר ולנודר מן המזון, ומייתי שאין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר חוץ. והדוגמאות 1. כל מצוות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבים ונשים פטורות ואיכא מצה שמחה והקהל, וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמא אנשים ונשים חייבין ואיכא תלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן. 2. כל שנישא ע"ג הזב טמא וכל שהזב נישא עליו טהור חוץ מן הראוי למשכב ולמושב והאדם, ואיכא נמי מרכב דהיינו גבא דאוכפא. 3. במשנתינו בכל מערבין ומשתתפין חוץ ממים ומלח, ואיכא נמי כמהין ופטריות.

ב.     מה נקנה בכסף מעשר שני ומנין 1. מים ומלח יחד לכו"ע מערבין ופליגי אם ניקח בכסף מעשר שני, ולמסקנא איירי שיש לתוכו שמן ונתן דמי מים ומלח בהבלעה וכדאמרינן דשרי. 2. לר"י בן גדיש אין לוקחין ציר בכסף מעשר אא"כ קרבי דגים מעורבין בהם, שנאמר ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך, בבקר ובצאן ביין ובשכר, ובכל אשר תשאלך נפשך. הני תנאי דרשי לקרא בריבויי ומיעוטי, ולכן ריבה הכל ומיעט ציר או מים ומלח. 3. איכא תנאי דדרשי להאי קרא בכללי ופרטי ובעו פרי מפרי וגידולי קרקע, דקסבר כללא בתרא עיקר ונעשה מוסיף על הפרט ואיתרבו כל מילי, וכללא קמא אהני למעט מה שאינו דומה לו משני צדדין. 4. איכא מ"ד אף ולד ולדות הארץ, דקסבר כללא קמא עיקר ואין בכלל אלא מה שבפרט ואהני כללא בתרא לרבות מה שדומה לו משלשה צדדין, ואיכא ביניהו להו"א דגים ודחי שהם נבראו מהמים ולא מהקרקע ולמסקנא עופות שנבראו מן הרקק.

ג.      ילפינן דשרי לקנות מכסף מעשר בהבלעה, והדרשות 1. בקר על גב עורו מיהו הוי חלק מגופה. 2. בצאן אגב גיזותיה, מיהו מחובר בגופה, ומקשינן דבקר מיותר כיון דידעינן בכל שכן מגיזתה. 3. יין על גב קנקנו, מיהו היינו נטירותיה. 4. בשיכר לתמד שהחמיץ ולא אמרינן דקיוהא בעלמא הוא, ואם היה כתוב רק שיכר, הו"א דזהו דבילה קעילית המשכרת וזהו פירא ולא ידעינן דאף יין.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדוגמאות שאין למדין מן הכללות אפי' שנאמר חוץ (3)

ב.    מה מותר לקנות בכסף מעשר שני ומנין (4)

ג.     הדרשות בהיתר לקנות בהבלעה מכסף מעשר שני (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com