אאא

דף לא

*תרומה בקבר. *באיסור אכילה.

א.     לפי רבי יהודה מערבין לכהן טהור בתרומה שנמצאת בקבר יחידי, ואיירי שלא הוכשרה ומגיע בשידה ומביאה בפשוטי כלי עץ בלא שמאהיל ורבנן אסרי. ומפרשינן במאי פליגי 1. האם מותר לקנות בית באיסורי הנאה. 2. האם מצוות ליהנות ניתנו. 3. לכו"ע לאו להנות נתנו, ופליגי האם מערבין רק לדבר מצוה או גם לדבר הרשות. 4. לכו"ע מערבין רק לדבר מצוה, ופליגי האם ניחא ליה שישמר לאחר שקנה שביתה כיון שאם יצטרך יאכלנו.

ב.     עירוב במזון שיש עליו איסורי אכילה 1. מערבין בדמאי כיון שראוי לו אם יפקיר נכסיו ויהיה עני, אבל לא מערבין בטבל אף מדרבנן כגון שזרע בעציץ שאינו נקוב. 2. הפריש מעשר ראשון לפני שהופרשה ממנו תרומה גדולה, אם הקדימו בשבלים מערבין, ואם הקדימו בכרי אינו עירוב כיון שהמירוח מחייבו בתרומה. 3. מערבין במעשר שני והקדש שנפדו אף שלא נתן חומש, אבל אם נפדו שלא כהלכתן אין מערבין כגון שחילל מע"ש ע"ג אסימון והקדש ע"ג קרקע. 4. כהנים מערבין בחלה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בעירוב לכהן טהור בתרומה בקבר, ובמאי פליגי (4)

ב.    עירוב במזון שיש עליו איסורי אכילה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com