אאא

דף לב

*חזקת שליח בדאו'. *עירובו באילן.

א.     השולח עירוב ביד שוטה חרש וקטן או כותי או פיל וקוף אינו עירוב אבל אם אמר לאחר לקבל הימנו ה"ז עירוב בעומד ורואהו, ואמרינן שקבלו משום דחזקה שליח עושה שליחותו, ובדאורייתא לרב נחמן לא אמרינן האי חזקה ולרב ששת אמרינן. והשמועות 1. משקרב העומר הותר החדש מיד והרחוקים מותרים מחצות היום ואילך, לל"ק ש"מ שליח עושה שליחותו ודחי דטעמא לפי שאין ב"ד מתעצלין בו, ולל"ב דייקינן דשליח מתעצל ודחי דה"מ בחצי היום אבל בסוף היום ודאי אמרינן חזקה שעשה. 2. האשה שיש עליה לידה או זיבה נותנת מעות בשופר המיוחד לכך במקדש ואוכלת בתרומה לערב ש"מ דאיכא חזקה, ודחינן דטעמא משום דאיכא חזקה שאין ב"ד של כהנים עומדים משם עד שיכלו כל המעות שבשופרות. 3. בעה"ב עם הארץ שאומר לחבירו ת"ח שילקט תאנים אוכל מהן עראי ומעשרן ודאי ואם אמר שימלא כלכלה אוכל עראי. ואם הבעה"ב הוא חבר שאמר לעם הארץ וחבר אחר שומעו, לרבי א"צ לעשר ולרשב"ג חייב לעשר ונחלקו האם החבר יעבור איסורא קלילא לתרום שלא מן המוקף כדי שע"ה לא יעבור על איסורא רבה של אכילת טבל. ואכתי שמעינן דלכו"ע חזקה שליח עושה שליחותו, ודחי דסמכינן על חזקה אחריתי שאין חבר מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו.

ב.     נתן את עירובו באילן למעלה מעשרה טפחים אינו עירוב ולמטה הוי עירוב, במאי איירי 1. אילן ברה"י קשיא והרי רה"י עולה עד לרקיע ואין חילוק בין למעלה ללמטה. 2. אילן ברה"ר, אם נתכון לשבות למעלה אמאי לא מועיל הרי הוא ועירובו במקום אחד. 3. אילן ברה"ר ונתכון לשבות למטה קשיא הרי משתמש באילן, ואמרינן דאתי כרבי הסובר דבבין השמשות לא גזרו על שבות. 4. אילן העומד בתוך עיבורה של עיר אף למעלה מעשרה טפחים הוי עירוב דמתא כמאן דמליא דמיא, וקשיא א"כ אף מחוץ לעיבורה נחשיב כמאן דמליא כיון שהנותן עירובו יש לו ארבע אמות והוו רה"י שעולה עד לרקיע, ומוקמינן באילן הנוטה חוץ לארבע אמות והוי מחוץ לתחום ונתן שם את עירובו ונתכון לשבות בעיקרו, ולכן למטה מעשרה טפחים הוי עירוב כיון שיכול להביאה אליו, ואינו יכול להביאה דרך עליו דאיירי שרבים מכתפין עליו דהוי רה"ר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בחזקה שליח עושה שליחותו בדאו', והשמועות (3)

ב.    נתן את עירובו באילן למעלה מעשרה טפחים אינו עירוב, במאי איירי (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com