אאא

דף לח

*יו"ט סמוך לשבת. *שתי קדושות. *הכנה. *שותק.

א.     יו"ט הסמוך לשבת, לרבי אליעזר הוי שני קדושות ומניח שני עירובין, להו"א דרשב"ג הוו קדושה אחת, ולרבנן הוי ספק ובעי ב' עירובין ואם נאכל בראשון אסור בשני. והשמועות 1. רבנן מייתי ראיה דא"א לערב מחצי יום לצפון, ולר"א התם הוי קדושה אחת. 2. ר"א מייתי מנאכל עירובו בראשון אסור בשני ש"מ דהוו שני קדושות, ולרבנן מספקא. 3. מיו"ט לשבת בתחילה אסור, והטעם לרבנן משום דהוי קדושה אחת, ולר"א משום הכנה.

ב.     דיני שתי קדושות 1. לרב הלכה כד' זקנים שאמרו הוו שתי קדושות. 2. ביצה אסורה מיו"ט לשבת משום הכנה. 3. מחשיך על העירוב בסוף יו"ט, דתחלת שבת קונה עירוב וליכא הכנה, ומיהו בעינן שתהא סעודה הראויה מבעו"י.

ג.      דיני הכנה 1. שבת מכינה לעצמה דתחילת היום קונה. 2. מי שמערב ברגליו ביו"ט יושב ושותק. 3. בעינן סעודה הראויה מבעו"י ולכן אין מערבין בלגין, וב' עירובין מניח כ"א בסוף אלף.

ד.     שותק קונה עירוב 1. להו"א אתי רק כר"י בן נורי דקסבר חפצי הפקר קונים שביתה. 2. למסקנא אתי אף לרבנן דסגי שיכול לומר, ושרי היכא דלא מוכחא מלתא אבל אסור לחכות על פתח מרחץ או ליד שדהו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' ביו"ט סמוך לשבת כמה עירובין מניח, והשמועות (3)

ב.    דיני שתי קדושות (3)

ג.     דיני הכנה (3)

ד.    כיצד קונה עירוב בשותק (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com