אאא

דף לט

א.     *תנאי. *בר טביא והאיסור.

ב.     תנאי מהני לרבי אליעזר אף ביו"ט הסמוך לשבת, לרבי יהודה רק בר"ה, ורבי יוסי אוסר אפי' בר"ה. והצריכותא לרבי יהודה דשרי בר"ה 1. עירוב, לא קעביד מידי. 2. תרומה, מיחזי מתקן טיבלא. 3. ביצה איכא למגזר משום פירות הנושרין ומשקין שזבו.

ג.      המקרה של בר טביא והמח' 1. לל"ק ניצוד ביו"ט ראשון ונשחט ביו"ט שני ופליגי בדעת ר' יוסי בקדושות. 2. בא מחוץ לתחום, ופליגי האם נחשב שנעשה עבור שאר האנשים שנמצאים בבי ריש גלותא, אבל מה שהובא עבור ישראל אסור עד מוצאי שבת ובכדי שיעשו.

ד.     ללישנא קמא מאי קאסר רבי יוסי 1. להו"א יו"ט של גליות הוי כר"ה ואסור. 2. ר"ה אסור דוקא בגולה ולא בא"י. 3. למסקנא קאמר דרבי יוסי מתיר ביו"ט של גליות כמו דחכמים שרו בר"ה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' מתי מהני תנאי, והצריכותא לר"י דשרי בר"ה (3)

ב.    המקרה של בר טביא, והמחלוקת (2)

ג.     מאי קאסר רבי יוסי לפי הלישנא קמא (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com