אאא

דף מד

*מחיצת בנ"א. *הבלעת תחומין.

א.     אפשר להכניס אדם שיצא מחוץ לתחום ע"י מחיצת בנ"א שמגיעה עד אליו כר"ג דמהני אף שלא שבת במחיצות אלו, וקמ"ל דאף במרחק שתי אמות ממנו מהני וכר"א. ומייתי סתירה בהעמדת אדם לדופן בשבת ומיישבינן 1. ר"א ורבנן בפקק החלון להו"א נחלקו האם עושין בשבת אהל עראי, ודחי דלכו"ע אסור לעשות ורק נחלקו בלהוסיף. 2. לר"מ דפסל בהמה לדופן סוכה שרי דלאו מידי קעביד ולר"י דמכשיר אסור, ודחי דלא שמעינן לר"מ דשרי באדם וכלים, וכן אפילו רבנן דר"א אסרי להוסיף על אהל עראי. 3. למסקנא אתי כרבנן, כלים שרי לתת בדופן רביעית ואסור בשלישית, ואדם שרי ליתנו שלא מדעתו ואסור מדעת, והכנסת ר"נ בר חנילאי היתה שלא מדעת האנשים שנעשו מחיצה.

ב.     הבלעת תחומין 1. מי שיצא ברשות ואמרו לו בעודו בתוך התחום שכבר נעשה מעשה הוי כאילו לא יצא, אמרינן דאיירי שנמצא עדיין בתוך תחומו וקמ"ל דלא נחשב שנעקר, או איירי שיצא חוץ לתחומו אבל ע"י אלפים אמה שנתנו לו חכמים יכול להכנס לתחומו וע"כ חוזר, ופליגי האם יש הבלעת תחומין. 2. שבת במערה שתוכה ארבעת אלפים ועל גגה פחות אמרינן הבלעה ויש לו משם אלפים אמה לכל רוח, ודחי דזהו משום ששבת באויר מחיצות מבעו"י. 3. לר"א מי שיצא שתי אמות מחוץ לתחומו יכנס וזהו לטעמיה דהוא באמצען של הארבע אמות ש"מ דאיכא הבלעת תחומין, ואתי אף כרבנן דפלוגתייהו רק ביצא לדבר הרשות אבל ביצא לדבר מצוה מודו ליה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הסתירה בהעמדת אדם לדופן בשבת, והתירוצים (3)

ב.    הבלעת תחומין (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com