אאא

דף מה

*מלחמה בשבת. *סמוך לעיר וישן. *שביתה בגשם.

א.     דיני מלחמה בשבת 1. במשנה אמרינן חוזרין למקומן, להו"א קשיא איך חוזרין טפי מאלפים אמה, ותירץ דלהציל שאני. 2. הבא להציל אמרינן דיש לו רק אלפים, ותי' דאתי למימר שחוזרין בכלי זין, או שאם ישראל ניצחו יש להם רק אלפים. 3. נכרים שצרו על ערי ישראל, בעסקי ממון לא מחללין שבת, אבל על עסקי נפשות או עיר הסמוכה לספר כגון קעילה ונהרדעא מחללין.

ב.     מי שהיה סמוך לעיר בכניסת השבת ולא התכון לשבות בעיר 1. לר"מ יש לו אלפים אמה רק ממקומו ולא מהעיר. 2. לרבי יהודה יכנס לכל העיר, ומייתי מעשה דר"ט דנכנס לבימ"ד כשנודע לו שהוא בתוך התחום, ור"מ דחי דלמא בלבו היתה או שביהמ"ד היה בתוך אלפים למקומו.

ג.      מי שישן בכניסת השבת יש לו רק ד"א ולר"י בן נורי אלפים, ובעי האם משום דחפצי הפקר קונין שביתה וא"כ ה"ה כלים, או ישן קונה באדם היות וניעור קונה. ומייתי גשמים שירדו מעיו"ט יש להם אלפים 1. ש"מ דחפצי הפקר קונים שביתה, וע"כ אתי כריב"נ. 2. בעי למימר דאיירי בסמוכין לעיר ודעתן עליהו, ודחי א"כ לימא כרגלי אותה העיר. 3. למסקנא ע"כ איכא מ"ד דחפצי הפקר קונים שביתה, דאיכא סתירה בבור של שבטים האם המים כרגלי הממלא או אלפים אמה.

ד.     שביתה במי גשמים שירדו ביו"ט 1. לא קני שביתה באוקינוס, להו"א דווקא בנתקשרו העבים מעיו"ט ויש בהם סימנא, ולמסקנא משום דהוי ספק דדבריהם או כיון שניידי. 2. ליכא שביתה בעבים, להו"א משום דאין תחומין למעלה מי', ולמסקנא משום דמינד ניידי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני מלחמה בשבת (3)

ב.    מי שהיה סמוך לעיר בע"ש ולא התכון לשבות בעיר (2)

ג.     האיבעיא מ"ט דר"י בן נורי בישן מע"ש והראיה מגשמים (3)

ד.    שביתה במי גשמים שירדו ביו"ט (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com