אאא

דף מו

*הלכתא בעירוב. *מקום רבים. *הלכתא.

א.     אמרינן הלכתא כר"י בן נורי דקאמר חפצי הפקר קונין שביתה וכן הלכה כדברי המיקל בעירוב, ואיצטריך לאשמועינן תרוייהו 1. אף דהוי יחיד במקום רבים, ובכלים ריב"נ מחמיר קמ"ל הלכתא כדברי המיקל. 2. קמ"ל הלכתא כריב"נ אף דאיירי בעירובי תחומין, וכדאשכחן דשיכא זכין רק בעירובי חצירות ולא בתחומין. 3. קמ"ל הלכתא כדברי המיקל לא רק בשיירי עירוב אלא אף בתחילתו.

ב.     היכן מצינו בדרבנן חילוק בין יחיד במקום רבים לבין יחיד במקום יחיד 1. בנדה דיה שעתה הוי דרבנן, ורק בשעת הדחק עבדינן כר"א. 2. בשמועה רחוקה באבילות עבדינן כר"ע רק משום שהלכה כדברי המיקל בעירוב, אבל בעלמא לא אמרינן כן אף בדרבנן כיון דהוי יחיד במקום רבים.

ג.      כמאן פסקינן 1. כר"ע מחבירו. 2. כרבי מחבירו. 3. כרבי יוסי אף מחבריו, ואמרינן לקמן דף נא דנימוקו עמו, ופליגי בהני אי נאמר הלכה, נראין, או מטין. 4. הלכה כר' יוסי, לגבי ר"מ רבי יהודה ור"ש. 5. ר"מ ורבי יהודה הלכה כר"י, ר"מ ור"ש תיקו. 6. לקמן, הלכה כרבי יוחנן לגבי שמואל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הלכתא כר"י בן נורי וכדברי המיקל בעירוב, ומאי צריכי (3)

ב.    היכן מצינו בדרבנן חילוק ביחיד במקום רבים או יחיד (2)

ג.     פסיקת ההלכה במחלוקת (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com