אאא

דף נא

*מנין לאלפים. *עיקר בפת ורגל.

א.     מנין ילפינן דתחום שבת הוי אלפים אמה 1. שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות, ואל יצא איש ממקומו ילפינן בגז"ש דהיינו אלפים אמה. 2. מקום אשר ינוס. 3. גבול עיר אשר ינוס. 4. מחוץ לגבול העיר. 5. ומדותם מחוץ לעיר אלפים בערי הלויים.

ב.     אמרינן במשנה לר"מ רק עני ולר"י אף לעשיר, ביאור המח' אליבא דרב נחמן דקסבר עיקר עירוב בפת 1. פליגי בשביתתי במקומי, לר"מ עיקר עירוב בפת ולר"י עיקר עירוב ברגל ולכן אף עשיר. 2. שביתתי במקום פלוני, לכו"ע מהני רק בעני. 3. זו שאמרו העני מערב ברגליו, ר"מ קאמר לה וקאי על אינו מכיר. 4. אמרו מערבין בפת להקל, רבי יהודה קאמר לה, ומייתי דהלכתא כר"י ואליבא דר"נ דתניא כוותיה.

ג.      מחלוקת ר"מ ורבי יהודה אליבא דרב חסדא דקסבר עיקר עירוב ברגל 1. פליגי במקום פלוני אי מהני אף לעשיר. 2. שביתתי במקומי לכו"ע מהני גם בעשיר, כיון דעיקר עירוב ברגל. 3. זו שאמרו, ר"מ קאמר לה וקאי על מי שבא בדרך וחשכה לו. 4. אמרו מערבין בפת להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו אתיא כדברי הכל, ואמרינן דאפילו שהשובת במקומו יש לו ארבע אמות בנוסף על האלפים אמה והנותן את עירובו אין לו ד"א נוספות, מיהו נחשב להקל מכיון שאינו נצרך לטרוח ולצאת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מנין ילפינן דתחום שבת הוי אלפים אמה (5)

ב.    מח' ר"מ ורבי יהודה אליבא דר"נ דעיקר עירוב בפת (4)

ג.     מח' ר"מ ורבי יהודה אליבא דר"ח דעיקר עירוב ברגל (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com