אאא

דף סא

*גדר וחמתן. *עיר חריבה. הדרן!

א.     אנשי העיר גדר מותרים בשבת לילך לעיר חמתן ולא איפכא, ומפרשינן מ"ט 1. שתיהן יושבות על שפת הנחל וצריך דקה של ארבע אמות כיון דבעיתא תשמישייהו, ורק בני גדר עשו דקה ולכן חשיבי כעיר. 2. בני גדר התקוטטו וזה רק כשהם נמצאים במקומם. 3. העיר חמתן עשויה כקשת ובין ראשיה יותר מארבעת אלפים ומודדין להם מן הקשת ולבני גדר מודדין מחומתן. 4. גדר עיר גדולה וחמתן עיר קטנה וכלתה מדתן בחצי העיר.

ב.     הניח עירובו בעיר חריבה אליבא דרבנן, לשמואל מהלך בתוכה רק אלפים ולרבי אליעזר גם בהא מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה, והשמועות 1. ר"ע קאמר דחכמים מודים באין דיורין, ור"א מוקים כשאין מחיצות. 2. שבת בעיר כאנטוכיא או מערה כשל צדקיהו מהלך את כולה דוקא אם שבת בתוכה ואתי כרבנן ש"מ דלא מהניא בהנחת עירוב ללכת את כולה, ודחי דאתי כר"ע ומודה שאם שבת בתוכה יש לו את כולה ופליג רק בנותן עירובו ולית הלכתא כוותיה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מ"ט אנשי גדר מותרים בחמתן ולא איפכא (4)

ב.    המח' בהניח ערובו בעיר חריבה לרבנן, והשמועות (2)הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]