אאא

דף סד

*שתיית יין. *רווח. *מעשה דר"ג.

א.     דיני שתיית יין 1. מי ששתה רביעית יין אסור להורות, אבל רב נחמן אמר דבזה צילא דעתיה. 2. שתוי אסור להתפלל ובדיעבד יצא אם יכול לדבר לפני המלך, אבל תפילת שיכור שלא יכול לדבר בפני המלך אינה תפילה כלל. 3. הדרך להפיג יין, לרביעית מהני דרך מיל ושינה כל שהוא, אבל ליותר מרביעית לא מהני. 4. רבן גמליאל הוצרך לשלש מילין, כיון דהיה יין איטלקי או שהיה רכוב.

ב.     מי שמקבל רווח פתאומי יעשה מהכסף ס"ת או תפילין, והרווח כגון 1. נכסי גר. 2. בעל בנכסי אשתו. 3. מציאה. 4. עשה עסקא ורווח.

ג.      מאי שמעינן ממעשה דרבן גמליאל 1. אין מעבירין על האוכלין כשאין חשש לכשפין. 2. הולכים בתר רוב עוברי דרכים. 3. חמץ של נכרי אחר הפסח שרי בהנאה. 4. רביעית יין איטלקי משכר. 5. שיכור אל יורה. 6. דרך מפיגה יין. 7. אין מפירין נדרים רכוב מהלך ועומד אלא יושב וי"א אף עומד, ומחלוקתם תלויה בפלוגתא אי פותחין בחרטה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני שתית יין (4)

ב.    רווח פתאומי שיש לעשות ממנו מצוה (4)

ג.     מאי שמעינן ממעשה דרבן גמליאל (7)

 

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]