אאא

דף סח

*אשתפוך חמימיה. *שיתוף אצל אביי. *חוזרין ומבטלין.

א.     המקרים בינוקא שאשתפוך חמימיה 1. אמרו לנכרי שיביא מים מבית אחר דרך מבוי שאינו מעורב, והטעם דהוי שבות שאין בה מעשה. 2. חממו ע"י נכרי אגב אימיה. 3. רבא ביטל רשות מחצר לחצר, וקסבר שאין מבטלין וחוזרין ומבטלין וטעמא משום חוכא ולא משום סילוק.

ב.     מדוע לא עשו שיתוף במבוי שגזרו בו אביי ורבה 1. רבה לאו אורחיה דחשוב. 2. אביי טריד בגירסא, ואחריני לא משגחי. 3. להקנות פת א"א, שמא יבקשו ממנו ויתבטל השיתוף. 4. א"א לקנות רביעית חומץ בחבית, דאין משתתפין באוצר ותלוי האם יש ברירה.

ג.      לרב חוזרין ומבטלין ולשמואל א"א, ופלוגתייהו 1. במח' ר"א ורבנן האם מבטל רשות חצירו ביטל גם את רשות ביתו, ויש שדחו דרב אתי אף כר"א כיון דהכא הוי רק סילוק, ושמואל אתי אף כרבנן מכיון דהסתלק לגמרי. 2. במח' ר"מ ור"י במבטל שהוציא בשוגג האם אסר או ששייך לבטל שוב, ודחי דהתם נחלקו האם קנסו שוגג אטו מזיד.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המקרים בינוקא דאשתפוך חמימיה (3)

ב.    מדוע במבוי של אביי ורבה לא עשו שיתוף (4)

ג.     המח' האם חוזרין ומבטלין, ובמאי פליגי (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com