אאא

דף פ

*לזכות עירוב ושלא לרצון. *האוכל בשיתוף.

א.     הדין לזַכות בעירובין 1. בשיתופי מבואות אמרינן במשנה שצריך לזכות ע"י גדול וכן דעת שמואל, ולרב א"צ לזכות ואיכא תנא כוותיה. 2. בעירובי תחומין, לרב צריך לזכות ולשמואל א"צ. 3. רב נחמן מייתי שלהלכה צריך לזכות: בעירובי תחומין, וחצירות, בשיתוף, וכן בעירובי תבשילין. 4. אשת רבי אושעיא עירבה עבור כלתה ונחלקו אם כשר, ובעי אם הטעם לאסור מכיון שלא זיכתה או שהיה שלא מדעתה.

ב.     עשיית עירוב שלא מרצון הבעלים 1. בטורזינא גוי שלא הסכים להשכיר רשותו התירו ליקח מאשתו. 2. אמרינן דאשתו של אדם מערבת לא מדעתו, וה"מ כשאוסר ואם לאו העירוב לא חל. 3. אחד מבני המבוי שרגיל להשתתף מותר לקחת עירובן בעל כרחו, ובלא רגיל אסור. 4. כופין לעשות לחי וקורה למבוי, ואין ראיה לשיתוף כיון שצריך מחיצות וכן ב"ד שאני.

ג.      דיני האוכל של שיתוף המבוי 1. נתמעט מוסיף וא"צ להודיע, וזהו במין אחד שכלה לגמרי או בשני מינים וצריך להודיע רק אם כלה ולא בנתמעט. 2. שיעור האוכל כגרוגרת לכל אחד ומעל י"ח בנ"א סגי בשתי סעודות שהן י"ח גרוגרות ומהני אפילו להרבה בנ"א.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדין לזכות בעירובין לאחר (4)

ב.    עשיית עירוב שלא ברצון הבעלים (4)

ג.     דיני האוכל של שיתוף המבוי (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com