אאא

פרק שמיני- כיצד משתתפין

דף פב

א.     *קטן בן שש. *עבור אחד. *שתי סעודות.

ב.     עושים עירובי תחומין לצורך מצוה וצריך שיקבל עליו או שיודיעוהו מבעו"י, ואמרינן קטן צריך לאמו יוצא בעירובה עד בן שש 1. לר' אסי עד בכלל. 2. בסוכה אמרינן שא"צ לאמו בגיל ד' או ה' זהו כאשר אבוהי במתא. 3. רבי יהושע בר אידי קאמר שקטן בן שש נמשך אחרי אמר דווקא במקרה שעירב עליו אביו לצפון ואמו לדרום, ואיכא עליו תיובתא מהברייתא דבכל גווני יוצא בעירוב אמו עד גיל שש.

ג.      עירוב עבור אחר לדעתו 1. על בנו קטן ועבד כנעני מערב אפילו שלא לדעתן. 2. על בנו גדול ועבד עברי ואשתו מערב רק לדעתן וה"ה בסתמא. 3. אם עירבו שנים יוצאין בשל רבן, ובאשתו והדומין לה יוצאין בשל עצמן כיון דזהו מיחוי גדול.

ד.     עירובי תחומין כשיעור שתי סעודות 1. לר"מ בסעודות של חול, והוי לקולא כיון דבשבת רווחא לבסימא שכיח. 2. לרבי יהודה בסעודות של שבת, והוי לקולא כיון שאוכלים בה שלש סעודות. 3. לר"י בן ברוקה ככר הלקוח בפונדיון שזה אחד ממ"ח בסלע כאשר ארבע סאין נמכסים בסלע וסאה ששה קבין, ובכל קב יש שמונה סעודות כיון שנותן מחצה לחנווני ולעצים. 4. שני שליש ככר שנעשה משליש קב, יוצא שיש תשע סעודות לקב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    קטן בן שש יוצא בעירוב אמו, והשמועות (3)

ב.    עירוב עבור אחר לדעתו (3)

ג.     עירובי תחומין כשיעור שתי סעודות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com