אאא

דף פו

*שבת בעיר אחרת. *המחיצה בבור. *ר"י במחיצה תלויה.

א.     מי שהלך לשבות בעיר אחרת האם אוסר 1. לר"מ בין ישראל ובין נכרי אוסר. 2. לרבי יהודה בין ישראל ובין נכרי אינו אוסר. 3. לר' יוסי רק נכרי אוסר, כיון דישראל לא בא בשבת. 4. לר"ש אפי' בישראל ששרוי אצל בתו באותה העיר שרי כיון דלא חוזר, וכן הלכה.

ב.     בור שנמצא בין שתי חצירות צריך מחיצה עשרה טפחים והמיקום 1. לת"ק בין מלמעלה בין מלמטה ובין מתוך אוגנו. 2. לב"ש למטה וזהו לרב הונא למטה משפת הבור ולרב יהודה למטה מן המים וצריך שיֵראו ראשי הקנים טפח מלמעלה. 3. לב"ה למעלה ולרב הונא למעלה מן הבור ולרב יהודה למעלה מן המים וצריך שישקע את ראשי הקנים טפח במים, ואמרינן שחכמים הקילו במים. 4. לרבי יהודה סגי בכותל שמעל הבור וא"צ להכנס לתוכו.

ג.      שיטת רבי יהודה דסגי במחיצה שמעל הבור כדי להפריד, ומייתי מי סובר כרבי יהודה 1. לרבי יוסי המשלשל דפנות סוכה מלמעלה למטה בתוך עשרה טפחים מהקרקע כשירה, ודחי דרבי יהודה איירי בעירוב דרבנן ולא בסוכה דאורייתא, ורב יוסי איירי בסוכה דהוי איסור עשה משא"כ שבת שנעשה סקילה, ובציפורי התירו מחיצה תלויה בסדינין פרוסים ע"ג העמודים ע"פ רבי ישמעאל בנו של רבי יוסי. 2. ר"ח בן עקביא מתיר למלאות מים בגזוזטרא ע"י חקיקה, ודחי דלמא לרבי יהודה לא אמרינן כוף וגוד, ורחב"ע קאמר דוקא בימה של טבריא דאיכא אוגנים ועיירות מקיפות.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מי שהלך לשבות בעיר אחרת האם אוסר (4)

ב.    בור בין שתי חצירות צריך מחיצה י' טפחים, והמיקום (4)

ג.     לרבי יהודה סגי במחיצה שע"ג הבור, והסוברים כוותיה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com