אאא

פרק תשיעי- כל גגות

דף פט

*דיני רשויות. *גג גדול וקטן.

א.     דיני רשויות 1. לר"מ גגין רשות לעצמן וכן חצירות וקרפיפות, ובלבד שאין הבדל של עשרה טפחים דר"מ גזר משום תל ברה"ר. 2. לחכמים גגין וחצירות רשות אחת וקרפיפות רשות אחת ודיורין חלוקין למעלה כמו למטה, ובמחיצות ניכרות אמרינן גוד אסיק ופליגי אי אמרינן גוד אסיק באינן ניכרות, ומטלטלין לרב רק בארבע אמות ולשמואל בכולו. 3. לר"ש גגין חצירות וקרפיפות הוו רשות אחת למה ששבת בתוכם ולא למה ששבת בתוך הבית.

ב.     מאי קאמר רב יוסף בדין גג גדול הסמוך לקטן 1. לאביי קאמר דכשיש דיורין בשניהם הקטן אסור דהויא מחיצה הנדרסת וכשאין דיורין שניהם מותרין, ש"מ דאמרינן גוד אסיק במחיצות שאינם ניכרות. 2. רב יוסף קאמר דדוקא כשיש מחיצה לתרוייהו דגדול שרי בגיפופי וקטן אסור דהא נפרץ במלואו, אבל אם אין מחיצה שניהן אסורים. 3. לגבי דיורין דהגדול מותר דווקא אם יש מחיצה הראויה לדירה לתרוייהו אז רק הגדול שרי, אבל אם יש רק לגדול ולא לקטן שרי הקטן לבני גדול כיון שנסתלקו משם וכדאמרן שמי שעשה סולם לגגו או דקה לפני עלייתו הותר בכל הגגין כולם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני רשויות (3)

ב.    מאי קאמר רב יוסף בדין גג גדול הסמוך לקטן (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com