אאא

דף צב

*גדול וקטן. *דיורי גדולה בקטנה.

א.     דיני גדול וקטן ברשויות 1. גג גדול סמוך לקטן, הגדול מותר והקטן אסור. 2. חצר גדולה שנפרצה לקטנה גדולה שריא דהקטנה הויא כפתחה, וקתני תרתי למימר דגג דומיא דחצר, לרב לענין דמנכרא מחיצתא ולשמואל לגבי דדרסי רבים.

ב.     אמרינן ש"מ דדיורי גדולה בקטנה ולא איפכא, והדינים 1. גפנים בגדולה אסור לזרוע את הקטנה ואם זרע נאסרו הזרעים ולא הגפנים, אבל בגפנים בקטנה מותר לזרוע את הגדולה. 2. אשה בגדולה וגט בקטנה מגורשת. 3. צבור בגדולה ושליח צבור בקטנה יוצאין ידי חובתן. 4. וכן יחיד בקטנה מצטרף לתשעה שבגדולה. 5. צואה בגדולה אסור לקרות ק"ש בקטנה, ואיפכא שרי.

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני גדול וקטן ברשויות (2)

ב.    הדינים לגבי דיורי קטנה בגדולה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]