אאא

דף צט

צט. *הוצאה לרה"ר. *שותה בכרמלית. *מזחילה וצינור. *בור ואשפה.

א.     מה נחשב להוצאה מרה"י לרה"ר 1. לטלטל ברשות אחרת ת"ק שרי ור"מ אוסר, והוציא דרך עליו לרבא חייב חטאת וממשנתינו אין ראיה ואין קושיא. 2. השתין או רק מרשות לרשות חייב חטאת ואף דבעינן עקירה והנחה ממקום ארבעה טפחים מיהו מחשבתו משויא מקום, ובעינן בהוציא את פי האמה האם אזלינן בתר העקירה מגופו וחייב או בתר יציאה ופטור. 3. רוק שבתוך פיו ונתלש לר"מ חייב ולר"י צריך להפך וכדאשכחן גבי טומאה בדבילה, והכא מוחלפת השיטה או דלר"י א"צ שיתלש איירי בכיחו, ודחינן דקאמר אף ברוקו.

ב.     השותה מרה"י לרה"ר צריך להכניס ראשו ורובו גזירה שמא יוציא מרשות לרשות, והדין בכרמלית 1. לאביי וכן בגת זהו כרמלית ש"מ דגזרינן. 2. לרבא כיון דכרמלית דרבנן הוי גזירה לגזירה, וכן בגת קאי לגבי מעשר דבהכניס רובו לא חשיב שתיית קבע, וכדין המוזג בצונן שאינו קבע כיון שמחזיר את המותר משא"כ המוזג בחמין.

ג.      ליטול מים ממזחילה וצנור 1. מזחילה פחות משלשה טפחים סמוך לגג שרי לקלוט, וביותר משלשה טפחים שרי אף לצרף. 2. בצנור שרי קליטה וצירוף, ואם יש בו ארבעה על ארבעה טפחים אסור.

ד.     דיני בור ואשפה ברה"ר 1. ממלאין מבור שחולייתו עשרה, ואיירי במופלגת מן הכותל ארבעה טפחים וקמ"ל דכשאין עשרה טפחים אסור כיון דהוי טלטול מרה"י לרה"י דרך רה"ר, או דאיירי בסמוכה לכותל וקמ"ל דבור וחוליתו מצטרפין לעשרה טפחים. 2. שופכין לתוך אשפה של רבים, אבל בשל יחיד אסור דחיישינן שמא ימלך ותינטל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מה נחשב להוצאה מרה"י לרה"ר (3)

ב.    האם גזרינן בשתיה בכרמלית ומנין (2)

ג.     דיני לקיחת מים ממזחילה וצינור, והגודל (2)

ד.    דיני בור ואשפה ברה"ר (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com