אאא

דף קא

*דלתות גרועות. *טובם כחדק. *מפתח בכרמלית.

א.     דלתות גרועות 1. דלת שבמוקצה נועלים אם גבוהה מן הארץ. 2. נגרר שרי בדלת ומחצלת, לאביי כשיש ציר ולרבא סגי כשהיה ציר. 3. חבילי קוצים העשויים לפירצה, בעי קשור ותלוי. 4. דלת אלמנה נגררת אסורה, וזהו שיש לה חד שיפא או שאין לה בריחים.

ב.     ביאור טובם כחדק 1. למינא לומר שהטובים משולים כקוצים. 2. לר"י בן חנניה הטובים מגינים כמו שקוצים מגינים על פרצה. 3. שמהדקין את הרשעים לגהנום.

ג.      פתיחת דלת מרשות לרשות ע"י מפתח 1. ר"מ בעי מחיצה עשרה טפחים, ורבנן מייתו מזה דפתחו חנויות בשוק של ירושלים והוי אחר שנפרצו החומות דהויא רה"ר, ור"מ להו"א פליג אף בכרמלית דאיירי בגינה נמי, וחזר בו ושרי ליתן באסקופה בכרמלית. 2. נחלקו בפתיחת מנעול בכרמלית ואיירי שיש לחוק לארבעה טפחים, ור"מ לשיטתו דקסבר חוקקין להשלים והוי רה"י, וכן שמעינן מהברייתא דמותר לכתף במקום פטור מדשרי ליתן בחלון.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דלתות גרועות (4)

ב.    ביאור טובם כחדק (3)

ג.     פתיחת דלת מרשות לרשות ע"י מפתח (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com