אאא

דף קב

*נגר בשבת. *אהל. *החזרת ציר. *רטיה. *קושרין נימא.

* טלטול ונעילה בנגר בשבת 1. אם יש בראשו גלוסטרא פליגי אי חשיב ככלי, ובניטל באגדו שרי לכו"ע. 2. נגר קשור ותלוי, לרבנן שרי רק במקדש ולר"י שרי גם במדינה. 3. מונח דשומטו ומניחו, לרבנן אסור לגמרי ולר"י שרי רק במקדש. 4. פסקינן כר"י דנגרר שרי דווקא אם תלוי בדלת, ושרי בניטל באגדו אף שתלוי בעברא דדשא. 5. נקשר בגמי לא חשוב קשור. 6. נקמז שנפחת ומגיע לקרקע, פליגי אי שרי או שאסור דמחזי כבונה. 7. עשה לו בית שרי אף באינו קשור דיש עליו תורת כלי, ולכן שרי לטלטל לדלת קורה או מכתשת כבדים.

* דיני אהל 1. כיפי שבספינה שרי לפרוס עליהם מחצלת אם רחבין טפח או שאין ביניהם שלשה טפחים. 2. דכרי דרב הונא, בע"ש שייר טפח וביום פרס עליהם מחצלת דשרי להוסיף על אהל עראי. 3. כילת חתנים מותר לפרקה ולנטותה, וזה אם אין טפח בגגה ולא פחות משלשה טפחים לגגה ואין בשיפועה טפח. 4. סיינא שרי והיינו כובע, והאיסור להו"א כשיש בו טפח וקשיא מגלימא ולמסקנא כשאינו מהודק.

* החזרת ציר בשבת 1. תחתון, לחכמים מחזירין רק במקדש ולר"י אף במדינה. 2. עליון, לרבנן אסור לגמרי ולר"י שרי רק במקדש. 3. בבור ודות חייב חטאת. 4. בכלי, תחתון במקדש מחזירין ובמדינה דוחקין, ועליון אסור שמא יתקע.

* רטיה בתחילה אסור ונפלה שרי במקדש, ובפירשה לת"ק מחזירין ולר"י דוחקין. ובמאי פליגי 1. לר"ח בקרקע אסור לכו"ע והמח' בנפל ע"ג כלי. 2. לרב אשי נפל ע"ג כלי שרי לכו"ע ופליגי בנפל ע"ג קרקע.

* קושרין נימא של כלי שיר במקדש ודוקא שנקרעה אבל בתחילה אסור, ומקשינן מברייתא דשרי רק עניבה. ותרצינן 1. ר"א שרי במכשירין, ודחי א"כ אף יקשור לכתחילה. 2. כרבנן דעניבה לאו קשירה, ודחי אי סברי כר"א שרי בכל גוני. 3. דעת ר"ש דעונב. 4. מן הצד סגי בעניבה. 5. בנקרע באמצע פליגי אי עונב דגזרינן אטו מן הצד.

שאלות לחזרה ושינון

* טלטול ונעילה בנגר בשבת (7)
* דיני אהל בשבת (4)
* החזרת ציר בשבת (4)
* דין רטיה שנפלה והמח' בפירשה ובמאי פליגי (2)
* הקושיא בקשירת נימא או רק בעניבה, והתירוצים (5)

 

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com