אאא

דף קד

*נתינה בקרקע. *אולודי קלא. *שרץ במקדש וטהרה.

א.     נתינה ע"ג קרקע 1. נתנו ע"ג הכבש מלח כדי שלא יחליקו, וא"א לבטלו דהוי מוסיף על הבנין, ולכן המיקום להו"א בהולכת איברים ולמסקנא להולכת עצים למערכה שאינה עבודה. 2. תבן בחצר שרי לרדות, ורק בשולי קופה.

ב.     נחלקו האם כל אולודי קלא אסור או דוקא קול שיר, והשמועות 1. האיסור במיארק לבריא, להו"א השמעת קול שרוצה לקום, ודחי שרוצה לישון ע"י ששומע קול זמזומי. 2. שומר פירות אסור לספק בידו, אמרינן משום שמא יטול צרור. 3. אסור לשחק באגוזים, משום אשויי גומות. 4. מילוי מים בגלגל אסור כיון שמלאו לגינותם או לפשתנם, ושרי רק במקדש דהוי מנהג אבותיהם, וכן שרי למלא ביו"ט מבאר הקר של מים חיים.

ג.      הוצאת שרץ שנמצא במקדש, לר"י בן ברוקה בהמיינו כדי שלא לשהות טומאה ולרבי יהודה בצבת עץ שלא לרבות טומאה, ואמרינן שהמכניס שרץ למקדש פטור דלית ליה טהרה במקוה. והשמועות 1. א"צ להוציא מהעזרה כלי חרס ואמרינן דהטעם משום שאין לו טהרה, ודחי כיון דלא נעשה אב הטומאה. 2. מח' תנאים בהוצאת שרץ מהמקדש פליגי בחיוב המכניס, ודחי דלכו"ע חייב ופליגי אי עדיף שהויי טומאה או אפושי טומאה. 3. מחלוקת תנאים האם מציאין שרץ רק מהעזרה או אף מהלשכות, ודחי דלכו"ע חייב ונחלקו לגבי מיקום ההוצאה מהא דאישתני מכהנים ללויים אי ש"מ דאין טומאה בעזרה או שהשתמשו בלויים כיון דאפשר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני נתינה ע"ג קרקע (2)

ב.    המח' באולודי קלא בשבת שלא בדרך שיר, והשמועות (4)

ג.     המח' בהוצאת שרץ מהמקדש, והשמועות בדבר שאין לו טהרה במקוה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com