אאא

דף י

 *הספיקות באבד. *האיבעיות בחיפוש.

א.     הספיקות באבד ולמאי מדמינן 1. תשעה ציבורי מצה ואחד חמץ ועכבר נטל אחד מהם, הוי קבוע כדין תשע חנויות כשירות ואחת טריפה שאם לקח מאחד מהן ספיקו אסור. 2. אם אחד הציבורין פירש ואח"כ נלקח, אזלינן אחרי הרוב כדין נמצא בשר בעיר. 3. ציבורי חמץ ומצה ולפניהם שני בתים אחד בדוק ואחד לא דינם כשני קופות של חולין ותרומה, ולפי"ז תלינן שהחמץ נכנס לבית שאינו בדוק ומשום דבדיקת חמץ דרבנן. 4. נטל חמץ לאחד משתי בתים בדוקין, דינו כשני שבילין שאם נשאלו בבת אחת טמאין ובנשאלו בזה אחר זה טהורין ואם נשאל על תרוייהו מחלוקת. 5. ספק אם נכנס, כדין בקעה שיש טומאה באחת השדות ומסתפק אם נכנס והוי ספק ביאה דר"א מטהר ולרבנן טמא. 6. בדק אחריו ולא מצא, תלוי במח' גבי מקום שמוחזק לנו בטומאה ובדק ולא מצא דר"מ אוסר ולרבנן תלינן שנלקח. 7. בדק ומצא הוי כדין שדה שאבד בה קבר ואח"כ מצאו דלרבי תלינן דזהו מה שאבד ולרשב''ג צריך לבדוק את הכל. 8. הניח תשעה ומצא עשרה, הוי כמח' בהניח מנה של מעשר שני ומצא מאתים דלרבי תלינן שהתווסף ולרבנן אמרינן שהכל מבחוץ ועליו לחפש את כל התשעה. 9. הניח עשרה ומצא תשעה הוי כמח' גבי מעשר שני דלחכמים עליו לחפש את החמץ ולרבי היינו החמץ. 10. מצא בזוית אחרת, הוי כמח' בקרדום שהניחו בזוית זו ומצאו בזוית אחרת דלחכמים אמרינן שטמא נכנס לבית ולרשב"ג תלינן דשכח.

ב.     אמרינן דעכבר אין דרכו לפרר משא''כ תינוק, והאיבעיות בחיפוש חמץ 1. עכבר עם ככר נכנס ויצא האם חיישינן שזהו אחר. 2. את''ל שהיוצא זהו הנכנס, מה הדין בנכנס עכבר לבן ויצא שחור. 3. את''ל שעכברים לא נוטלים זה מזה, מה הדין בחולדה יוצאה עם ככר. 4. את''ל דהיתה צריכה ללכוד גם העכבר, בעי בחולדה שיוצאת ובפיה עכבר וככר, האם תלינן שהככר נפל מהעכבר מחמת בעתותיה או זהו ככר אחרינא, ועלו בתיקו. 5. ככר בשמי קורה, האם צריך לטרוח ולהביא בשביל להורידה שיפול לתוך הבית. 6. ככר בתוך הבור, האם חיישינן שמא ירד להשתמש שם. 7. ככר בפי נחש, האם צריך לשכור חבר ללכדו, ועלו בתיקו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הספיקות באבד ולמאי מדמינן (10)

ב.    האיבעיות בחיפוש חמץ (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com