אאא

בסרטון וידאו נדיר במיוחד, שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מסביר באריכות ובצורה ברורה ביותר - האם ניתן לחלוק על ראשונים, ומסביר את דעתו ודעת מרן החון איש זיע"א.

 • התיעודים הנדירים האחרונים >>

הסרטון נפתח כשמרן שר התורה מראה לתלמידו ומקורבו הרה"ג רבי אורי טיגר בבה"ל סי' תכ"ג שיש מחלוקת בסדר העליות בראש חודש, בין הגר"א והרמב"ן, ומציין שאומרים בשם החזו"א שאמר שאילו היה הגר"א רואה את הרמב"ן היה חוזר בו, אלא שהרמב"ן לא נדפס בימיו.

ואח"כ מתחיל מרן הגר"ח להסביר שלמרות זאת - אין זה כלל בכל מקום, שאילו ראו האחרונים דברי הראשונים היו חוזרים בהם, אלא הכל לפי הענין.

מרן הגר''ח קנייבסקי מעיין ב''דרך איש''
מרן הגר"ח קנייבסקי מעיין ב"דרך איש"

וגם הגר"ח עצמו, כשמביא דברי החזו"א זצ"ל ומעיר עליו שבראשונים מבואר היפך דבריו - אין הכונה שהחזו"א נדחה בזה, אלא שהדבר עדיין תלוי ועומד כי שמא היה מבטל דעתו. אמנם גם יתכן שבכל זאת היה חולק על הראשונים, והכל תלוי בכמה חזקות הקושיות שיש לו עליהם.

השיחה המלאה, מתוך התיעוד הנדיר:

מרן שר התורה: ...שהוא אומר לשנות את קריאת התורה... איך שקוראים בראש חודש, שמחלקים את הקרואים... יש שם בעיה... [כאן פתח מרן שר התורה שליט"א משנה ברורה סימן תכ"ג סעיף ב' והקריא מלשון השולחן ערוך שם] "וכהן חוזר ואומר ואמרת", והגאון חולק, ובביאור הלכה כותב שהרמב"ן חולק בזה, והוא מביא גירסא [אחרת] במסכת סופרים. אומרים בשם החזון איש שאמר שאם הגאון היה רואה את הרמב"ן היה חוזר בו, כי הרמב"ן לא נדפס עוד בזמנו. המשנה ברורה גם לא פוסק כמותו, גם החזון איש לא פוסק כמותו, הוא אמר שאם הגאון היה רואה יתכן שהיה מודה.

הרב טיגר: הוא אמר בלשון ודאי או בספק?

מרן שר התורה: הוא חושב [שהיה מודה], כי הגאון לא ראה את הרמב"ן. יש דברים כאלה הרבה, אבל לא תמיד דוחים את הספרים בגלל הראשונים שמוצאים, לפעמים הם כותבים שהראשונים באמת אומרים אבל אפשר ליישב באופן אחר, או משאר ראשונים לא משמע כן, או שיש להם קושיות עליהם, אז למרות שיש ראשונים אחרת אבל לנו יש קושיות עליהם.

הרב טיגר: אבל אני הבאתי שם [בקונטרס דרך איש פ"א ס"ב] שלא רק ראשונים שנדפסו [מחדש], יש גם ראשונים שנדפסו בזמן החזון איש, כגון מה שהבאתי שם שהרב עצמו ציין.

מרן הגר''ח קנייבסקי עם תלמידו ומקורבו הרב אורי טיגר
מרן הגר"ח קנייבסקי עם תלמידו ומקורבו הרב אורי טיגר

מרן שר התורה: לא היה לו אותם בבית.

הרב טיגר: השאלה אם היה חוזר בו, זו השאלה.

מרן שר התורה: זה לא מוכרח, לא תמיד.

הרב טיגר: האם יש מקום שהחזון איש חולק ממש, מביא לדוגמא רשב"א וחולק?

מרן שר התורה: זה לא כלל. לפעמים הוא כותב שמשאר ראשונים לא משמע כך או שהוא מתפלא עליהם, לפעמים הוא מביא את הראשונים ומתפלא עליהם, הוא לא מבין אותם, אז הוא פוסק אחרת.

הרב טיגר: אז הוא מפורש פוסק אחרת?

מרן שר התורה: כן, יש לפעמים, זה לא כלל תמיד, והכל לפי הענין. אבל זה פשוט שלא מוכרח אם מוצאים ראשונים לא כך, לא מוכרח שהיה חוזר, אפשר להעיר עליו אבל זה לא מוכרח שהיה חוזר. אפילו החזון איש שלא היו לו הרבה ספרים, לא היו לו הרבה ראשונים, ואני הרבה פעמים מציין שבראשונים מבואר לא כך, זה לא אומר שהחזון איש נדחה על ידי זה, יכול להיות, יכול להיות שאם היה רואה היה מודה, אבל יכול להיות שלא, ולא מוכרח.

הרב טיגר: כל אחד יכול לחלוק על ראשונים או שרק החזון איש יכול לחלוק על ראשונים?

מרן שר התורה: כל אחד אם יש לו ראיות ברורות אז הוא צריך לפסוק כמו שהוא מבין, רק לא כל אחד ראוי לכך לחלוק על הראשונים. ואת זה רציתי להעיר לך שזה לא מוכרח.

הרב טיגר: אני גם לא כתבתי שזה מוכרח, אבל החזון איש עצמו כתב כמה פעמים כמו שהבאתי שם [בקונטרס דרך איש פ"א ס"ג] שהוא מבטל את דעתו כלפי הראשונים.

מרן שר התורה: זה נכון, הכל נכון, אבל הכל לפי הענין, לפי הקושיות שיש לו, אז לפעמים זה לא כל כך קושיא אז הוא מכריע כהראשונים, אבל לפעמים מאד קשה לו אז הוא לא מסכים עמהם, זה מצוי, גם בגאון זה כסדר כך שחולק על ראשונים.